strzałka - idź do góry strony

Władze spółki

Zarząd:

Wojciech Wcisło - Prezes Zarządu

Pan Wojciech Wcisło – posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł Magistra Inżyniera na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Ukończył również Studium Podyplomowe – Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Posiada także tytuł: International Welding Engineer nadany przez International Institute of Welding

Doświadczenie zawodowe:

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku Inżyniera Procesu w Międzynarodowym koncernie Fico Mirrors, następnie zatrudniony był w Spółce Energoinstal S.A. na stanowiskach:
Specjalista ds. Odbiorów i Zastępca Kierownika Działu Zapewnienia Jakości, a także w spółce Karelma jako Dyrektor ds. Technicznych. Od 2007 roku zatrudniony jest jako Dyrektor ds. Technicznych w JWW Inwest Sp. z o.o. W JWW Invest S.A. pracował jako Dyrektor Techniczny oraz Dyrektor Rozwoju.

Pan Wojciech Wcisło nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Wojciech Wcisło nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej.  Pan Wojciech Wcisło nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Robert Michna - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Pan Robert Michna posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Posiada Dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika.

Doświadczenie zawodowe:

2012 - nadal   JWW Invest S.A. - Dyrektor Techniczny

2009 -2012    JWW Inwest Sp. z o.o. - Kierownik Kontraktu

2006-2008     Energoinstal S.A. - Specjalista ds odbiorów w dziale kontroli jakości

Pan Robert Michna nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Robert Michna nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pan Robert Michna  nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Adam Wieczorek - Członek Zarządu

Pan Adam Wieczorek posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jest wybitnym specjalistą w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg. EN ISO 9001:2015, Dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika oraz Certyfikat Kompetencji do Badań Wizualnych VT2.

Doświadczenie zawodowe:

2012 - nadal    JWW Invest S.A. - Kierownik Kontroli Jakości

2008 - nadal    Polon Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

2000 - 2007    Energoinstal S.A. - Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

1999 - 2000    Alstom Konstal S.A. - Technolog spawalnik

Pan Adam Wieczorek nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Adam Wieczorek nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pan Adam Wieczorek  nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Rada Nadzorcza:

Łukasz Ryk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Łukasz Ryk – posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiskowej i Energetyki Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa maszyn. Studia podyplomowe ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Łukasz Ryk pracował jako specjalista ds. ochrony Środowiska w firmie Ekonorm Sp. z o.o. oraz WYG International Sp. z o.o. Później podjął pracę w spółce Bitron Poland Sp. z o.o. na stanowisku starszego specjalisty ds. BHP. Od Maja 2015 pozostaje Kierownikiem sekcji BHP w NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. 

Pan Łukasz Ryk nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Łukasz Ryk nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pan Łukasz Ryk nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Radosław Bryndas - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Radosław Byndas - posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności „Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalowych”.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Radosław Bryndas pracował jako Inżynier w firmie Fico Mirrors, następnie jako inżynier procesu w NGK Ceramics. W 2013 roku został awansowany do stanowiska Kierownika Inżynierii, a od 2018 roku sprawuje stanowisko Managera Inżynierii Procesu.

Pan Radosław Bryndas nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Radosław Bryndas nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzający lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej. Pan Radosław Bryndas nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości Zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Rafał Zagórny - Członek Rady Nadzorczej

Pan Rafał Zagórny posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego uzyskując tytuł magistra prawa.

Doświadczenie zawodowe:

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Budownictwa oraz Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, gdzie piastował funkcję odpowiednio Dyrektora Departamentu oraz Dyrektora Generalnego. W latach 1995-1998 jako Prezes Zarządu przewodniczył Narodowemu Funduszowi Inwestycyjnemu „Piast”. Następnie sprawował urząd Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2001-2005 sprawował mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IV kadencji.

Nieprzerwanie od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Finansowego Sp. z o.o. sprawując nadzór nad inwestycjami oraz spółkami zależnymi i powiązanymi.

Pan Rafał Zagórny nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Rafał Zagórny nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej.

Pan Rafał Zagórny nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości Zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Mateusz Zagórny - Członek Rady Nadzorczej

Pan Mateusz Zagórny jest studentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją drogę zawodową rozpoczął uczestnictwem w stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Pan Mateusz Zagórny nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Mateusz Zagórny nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej.

Pan Mateusz Zagórny nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości Zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

Marcin Małczak - Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Małczak - posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, na wydziale Ekonomicznym uzyskując tytuł licencjata na kierunku zarządzie i marketing w zakresie bankowości i ubezpieczeń.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Marcin Małczak swoją karierę zawodową rozpoczął pracą na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w Urzędzie Gminy Ciasna, jako referent ds. administracyjnych. Następnie, nieprzerwanie od 2003 roku pozostaje zatrudniony w Jednostce Wojskowej Nr 2286 w Opolu jako specjalista ds. zamówień publicznych.
Przez lata pracy dla Jednostki Wojskowej, Pan Marcin Małczak odbył szereg szkoleń i kursów, potwierdzonych licznymi certyfikatami, dzięki którym systematycznie poszerzał swoje kompetencje w zakresie zamówień publicznych, jak również ochrony informacji niejawnych.

Pan Marcin Małczak nie wykonuje innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Emitenta, ani też nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marcin Małczak nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, ani też nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa powyżej.

Pan Marcin Małczak nie zasiadał w organach podmiotu, który został postawiony w stan upadłości Zarządu komisarycznego lub likwidacji.

 

 

 

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję