JWW Invest S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ
31.12.2022
Page 1
1.
1
Nazwa jednostki:
1.
2
Siedziba jednostki:
1.
3
Podstawowy przemiot działalności:
1.
4
Sąd właściwy lub inny organ prowadzący rejestr:
1.
5
Czas trwania działalności jednostki:
1.
6
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
1. 7
1. 8
Nie dotyczy
1. 9
Nie dotyczy
2.
JWW Invest S.A.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ) i
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Łączenie się Spółek
Dane oddziałów wchodzących w skład sprawozdania łącznego
Ważniejsze zasady rachunkowości
Nieograniczony
Sądem właściwym prowadzącym rejestr Spółki jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000410618).
Przedmiot działalności Spółki zgodnie z umową Spółki to wszelkie roboty budowlane
specjalistyczne, instalacyjne, naprawcze i konserwacyjne, szczegółowo zdefiniowane w KRS
Spółki.
01.01.2022 - 31.12.2022
Page 2
2. 1
20% - 30%
20%
14% - 20%
2 lata
2 lata
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do
używania.
Środki trwałe o cenie niższej niż PLN 10.000,00 ujmowane jednorazowo w kosztach w
miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe wycenia się nie rzadziej n na dzień bilansowy w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość
początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają
okresowym aktualizacjom wg zasad określonych przez Ministra Finansów.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez
jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do
używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z
nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Obce środki trwałe przyjęte do użytkowania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów
trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub
innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego dokonuje się w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych odpisu aktualizującego jego wartość. Odpisy aktualizujące
dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych
przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane
aktualizacją wyceny. Ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana
jest do pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano wyżej wymienionego odpisu
równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego
zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych
przychodów operacyjnych.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych
o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach wg tych samych zasad co środki trwałe i
umarza metodą liniową w następującym okresie:
Koncesje i licencje
Oprogramowanie
Page 3
2. 2
2. 2.1
2. 2.2
Nie dotyczy
2. 2. 3
2. 3
2. 3.1
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje dotyczą aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w
szczególności aktywów finansowych oraz tych nieruchomości i wartości niematerialnych i
prawnych, które nie użytkowane przez jednostkę, lecz posiadane w celu osiągnięcia tych
korzyści.
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz
aktywa finansowe
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Udziały w jednostkach podoprządkowanych wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem
trwałej utraty wartości.
Instrumenty finansowe
Na dzień bilansowy inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne
wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmuje się i wycenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania
aktywów finansowych opisane poniżej nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z
Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych,
praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych oraz instrumentów
finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Page 4
2. 3.2
2. 3.3
2. 3.4
2. 3.5
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń
2. 3.6
Nie dotyczy
Zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych zaliczanych do inwestycji
długoterminowych
Zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych zaliczanych do inwestycji
krótkoterminowych
Na dzień bilansowy udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do
aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
utraty ich wartości.
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane w następujący
sposób:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - wycenia się w wartości godziwej,
b) pożyczki udzielone i należności własne - wycenia się według wartości nominalnej
powiększonej o naliczone odsetki,
c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - wycenia się w wysokości
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - wycenia się w wartości godziwej; jeżeli nie ma
możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin
wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu
wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z
wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki
przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży
i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się na do
przychodów i kosztów finansowych.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty
pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty
zabezpieczające, wykazywane w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny
ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia
kontraktu.
Rachunkowość zabezpieczeń
Zabezpieczanie przepływów pieniężnych
Page 5
2. 4
2. 5
2. 6
2. 7
2. 8
Zapasy
Zapasy (jeżeli występują) wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych
kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Należności (w tym udzielone pożyczki), roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane
jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od
rodzaju należności, której odpis aktualizujący dotyczy.
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania
operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na
ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony
został inny kurs.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane w odniesieniu do poniesionych
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał własny
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
Kapitały własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek
na udziały, wykazywane w wartości nominalnej tych papierów wartościowych, zobowiązań i
pożyczek, po uwzględnieniu nie zamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i
nie zapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, nie zrealizowanych różnic
kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
Page 6
2. 9
2. 10
2. 11
2. 12
Różnice kursowe
a) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę
można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych
w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków
toczącego się postępowania sądowego.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
a) ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, pod warunkiem że kwotę
zobowiązania da się wiarygodnie oszacować,
b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie
jest jeszcze znana.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny i obejmują w szczególności:
a) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
Przychody i koszty
Przychody i koszty rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat,
gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i
materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż
6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w
walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do
kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i
prawnych.
Page 7
2. 13
Podatek dochodowy
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego
w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych
z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część
odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami
podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę
pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzględnieniu zasady ostrożności.
Page 8
AKTYWA
31.12.2022
31.12.2021
PLN
PLN
A.
Aktywa trwałe
6 172 605,26
6 242 465,46
I.
Wartości niematerialne i prawne
3 750,00
15 000,00
1.
Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
0,00
2.
Wartość firmy
0,00
0,00
3.
Inne wartości niematerialne i prawne
3 750,00
15 000,00
4.
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
2 723 899,66
1 716 098,18
1.
Środki trwałe
0,00
0,00
a)
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
0,00
0,00
b) 26 013,04 32 465,68
c)
urządzenia techniczne i maszyny
1 021 744,31
1 041 722,19
d)
środki transportu
1 560 234,09
602 488,73
e)
inne środki trwałe
115 908,22
39 421,58
2 723 899,66 1 716 098,18
2.
Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
III.
Należności długoterminowe
68 951,11
68 951,11
1.
Od jednostek powiązanych
0,00
0,00
2. 0,00 0,00
3.
Od pozostałych jednostek
68 951,11
68 951,11
IV.
Inwestycje długoterminowe
743 025,24
1 213 118,47
1.
Nieruchomości
0,00
0,00
2.
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
3.
Długoterminowe aktywa finansowe
743 025,24
1 211 618,47
a)
w jednostkach powiązanych
-
udziały lub akcje
196 533,73
272 840,31
-
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki
0,00
0,00
-
inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
196 533,73
272 840,31
b)
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
-
udziały lub akcje
1 500,00
1 500,00
-
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki
0,00
0,00
-
inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
c)
w pozostałych jednostkach
-
udziały lub akcje
190 913,32
310 717,84
-
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki
87 900,04
0,00
-
inne długoterminowe aktywa finansowe
266 178,15
628 060,32
544 991,51
938 778,16
4.
Inne inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2 632 979,25
3 229 297,70
1.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 632 979,25
3 229 297,70
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
Bilans na dzień 31.12.2022
JWW Invest S.A., Katowice
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Page 9
Bilans na dzień 31.12.2022
JWW Invest S.A., Katowice
B.
Aktywa obrotowe
40 590 762,86
36 561 009,78
I.
Zapasy
0,00
0,00
1.
Materiały
0,00
0,00
2.
Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
3.
Produkty gotowe
0,00
0,00
4.
Towary
0,00
0,00
5.
Zaliczki na dostawy
0,00
0,00
II.
Należności krótkoterminowe
27 601 288,29
23 059 706,07
1.
Należności od jednostek powiązanych
0,00
0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-
do 12 miesięcy
0,00
0,00
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
2.
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-
do 12 miesięcy
0,00
0,00
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
3.
Należności od pozostałych jednostek
27 601 288,29
23 059 706,07
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-
do 12 miesięcy
17 758 271,11
22 069 330,70
-
powyżej 12 miesięcy
8 511 816,65
337 577,40
26 270 087,76
22 406 908,09
b) 1 132 832,49 493 237,36
c)
inne
198 368,04
159 560,62
d)
dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
III.
Inwestycje krótkoterminowe
11 218 553,04
13 244 938,71
1.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
11 218 553,04
13 244 938,71
a)
w jednostkach powiązanych
-
udziały lub akcje
0,00
0,00
-
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki
153 624,41
137 825,62
-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
153 624,41
137 825,62
b)
w pozostałych jednostkach
-
udziały lub akcje
0,00
0,00
-
inne papiery wartościowe
1 681 571,25
1 600 000,00
-
udzielone pożyczki
49 616,04
29 000,00
-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
2 145 734,45
2 450 671,32
3 876 921,74
4 079 671,32
c)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
-
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
7 188 006,89
9 027 441,77
-
inne środki pieniężne
0,00
0,00
-
inne aktywa pieniężne
0,00
0,00
7 188 006,89
9 027 441,77
2.
Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
0,00
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 770 921,53
256 365,00
C.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) odstawowy
0,00
0,00
D.
Udziały (akcje) własne
0,00
0,00
Aktywa razem
46 763 368,12
42 803 475,24
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
Page 10
Bilans na dzień 31.12.2022
JWW Invest S.A., Katowice
PASYWA
31.12.2022
31.12.2021
PLN
PLN
A.
Kapitał własny
30 752 363,10
28 089 440,59
I. Kapitał podstawowy 1 100 000,00 1 100 000,00
II.
Kapitał zapasowy, w tym:
26 329 440,59
24 906 703,73
- 3 476 393,00 3 476 393,00
III.
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
0,00
0,00
-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
0,00
0,00
IV
Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:
0,00
0,00
-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
0,00
0,00
-
na udziały (akcje) własne
0,00
0,00
V.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00
0,00
VI.
Zysk (strata) netto
3 322 922,51
2 082 736,86
VII.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
0,00
0,00
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
16 011 005,02
14 714 034,65
I.
Rezerwy na zobowiązania
4 472 903,19
3 340 045,20
1.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
683 016,59
270 842,22
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
-
długoterminowa
94 810,90
133 778,28
-
krótkoterminowa
852 260,48
852 260,48
947 071,38
986 038,76
3.
Pozostałe rezerwy
-
długoterminowe
0,00
0,00
-
krótkoterminowe
2 842 815,22
2 083 164,22
2 842 815,22
2 083 164,22
II.
Zobowiązania długoterminowe
981 821,65
902 183,89
1.
Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
2. 0,00 0,00
3.
Wobec pozostałych jednostek
a)
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
c)
inne zobowiązania finansowe
981 821,65
902 183,89
d)
zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
e)
inne
0,00
0,00
981 821,65
902 183,89
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
8 633 651,14
8 446 781,22
1.
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
10 701,00
0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-
do 12 miesięcy
10 701,00
0,00
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
10 701,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
2. 0,00 0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-
do 12 miesięcy
0,00
0,00
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Page 11
Bilans na dzień 31.12.2022
JWW Invest S.A., Katowice
3.
Zobowiazania wobec pozostałych jednostek
8 622 950,14
8 446 781,22
a)
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
c)
inne zobowiązania finansowe
1 131 491,60
871 497,78
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-
do 12 miesięcy
4 588 170,82
4 872 988,42
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
4 588 170,82
4 872 988,42
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
0,00
f)
zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
1 466 269,25
1 420 619,80
h)
z tytułu wynagrodzeń
1 290 272,31
1 141 015,83
i)
inne
146 746,16
140 659,39
4.
Fundusze specjalne
0,00
0,00
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
1 922 629,04
2 025 024,34
1.
Ujemna wartość firmy
0,00
0,00
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
-
długoterminowe
0,00
0,00
-
krótkoterminowe
1 922 629,04
2 025 024,34
1 922 629,04
2 025 024,34
Pasywa razem
46 763 368,12
42 803 475,24
Page 12
01.01.2022
01.01.2021
- 31.12.2022
- 31.12.2021
PLN
PLN
A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
84 365 762,89
76 335 536,03
-
od jednostek powiązanych
7 041,56
10 166,40
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
84 365 762,89
76 335 536,03
II.
Zmiana stanu produktów
0,00
0,00
III.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
0,00
IV.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
0,00
B.
Koszty działalności operacyjnej
80 329 462,70
72 057 783,46
I.
Amortyzacja
1 107 601,86
1 035 996,61
II.
Zużycie materiałów i energii
5 276 533,67
4 042 410,52
III.
Usługi obce
45 892 489,09
39 899 882,81
IV.
Podatki i opłaty, w tym:
260 033,13
241 776,82
-
podatek akcyzowy
0,00
0,00
V. Wynagrodzenia
23 046 493,44 22 113 928,54
VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
4 112 832,58
4 188 996,73
-
emerytalne
1 568 875,79
1 549 904,49
VII.
Pozostałe koszty rodzajowe
633 478,93
534 791,43
VIII.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,00
0,00
C.
Zysk (strata) ze sprzedaży
4 036 300,19
4 277 752,57
D.
Pozostałe przychody operacyjne
1 639 548,85
1 980 555,88
I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
24 593,50
34 552,84
II.
Dotacje
0,00
0,00
III.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1 141 999,09
933 765,39
IV
Inne przychody operacyjne
472 956,26
1 012 237,65
E.
Pozostałe koszty operacyjne
1 201 249,01
3 602 583,35
I.
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0,00
0,00
II.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
944 089,28
1 059 473,41
III.
Inne koszty operacyjne
257 159,73
2 543 109,94
F.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
4 474 600,03
2 655 725,10
G.
Przychody finansowe
955 200,41
38 245,99
I.
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0,00
0,00
a)
od jednostek powiązanych
0,00
0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
0,00
b)
od jednostek pozostałych, w tym:
0,00
0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
0,00
II.
Odsetki, w tym:
71 191,57
38 070,43
-
od jednostek powiązanych
7 129,44
5 936,55
III.
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
205 760,56
0,00
-
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
IV.
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
81 571,25
0,00
V.
Inne
596 677,03
175,56
(wariant porównawczy)
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022
JWW Invest S.A., Katowice
Page 13
01.01.2022
01.01.2021
- 31.12.2022
- 31.12.2021
PLN
PLN
(wariant porównawczy)
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022
JWW Invest S.A., Katowice
H.
Koszty finansowe
373 411,11
494 316,48
I.
Odsetki, w tym:
72 443,09
68 025,61
-
dla jednostek powiązanych
0,00
0,00
II.
Strata ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
-
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
III.
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
140 304,52
119 984,47
IV.
Inne
160 663,50
306 306,40
I.
Zysk (strata) brutto
5 056 389,33
2 199 654,61
J.
Podatek dochodowy
1 733 466,82
116 917,75
K.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0,00
0,00
L.
Zysk (strata) netto
3 322 922,51
2 082 736,86
Page 14
01.01.2022 01.01.2021
- 31.12.2022
- 31.12.2021
PLN
PLN
I.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
28 089 440,59
26 006 703,73
-
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0,00
0,00
-
korekty błędów
0,00
0,00
I.a.
28 089 440,59
26 006 703,73
1.
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1 100 000,00
1 100 000,00
1.1.
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
wydania udziałów (emisji akcji)
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
umorzenia udziałów (akcji)
0,00
0,00
1.2.
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
1 100 000,00
1 100 000,00
2.
0,00
0,00
2.1.
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
2.2.
0,00
0,00
3.
Udziały (akcje) własne na początek okresu
0,00
0,00
a)
zwiększenie
0,00
0,00
b)
zmniejszenie
0,00
0,00
3.1.
Udziały (akcje) własne na koniec okresu
0,00
0,00
4.
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
24 906 703,73
23 821 113,43
4.1.
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
1 422 736,86
1 085 590,30
a)
zwiększenie (z tytułu)
1 422 736,86
1 085 590,30
-
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0,00
0,00
-
z podziału zysku (ustawowo)
1 422 736,86
1 085 590,30
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
pokrycia straty
0,00
0,00
4.2.
26 329 440,59
24 906 703,73
5.
0,00
0,00
5.1.
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
zbycia środków trwałych
0,00
0,00
5.2.
0,00
0,00
6.
0,00
0,00
6.1.
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
6.2.
0,00
0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
JWW Invest S.A., Katowice
za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Page 15
01.01.2022 01.01.2021
- 31.12.2022
- 31.12.2021
PLN
PLN
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
JWW Invest S.A., Katowice
za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022
7.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
2 082 736,86
1 085 590,30
7.1
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
2 082 736,86
1 085 590,30
-
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0,00
0,00
-
korekty błędów
0,00
0,00
7.2
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
2 082 736,86
1 085 590,30
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
przeszacowanie leasingu
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
2 082 736,86
1 085 590,30
-
przeniesienie zysku na kapitał zapasowy
1 422 736,86
1 085 590,30
-
wypłata dywidendy
660 000,00
0,00
7.3.
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
0,00
7.4.
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0,00
0,00
-
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0,00
0,00
-
korekty błędów
0,00
0,00
7.5.
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
7.6.
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
0,00
7.7.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
0,00
`
`
8.
Wynik netto
3 322 922,51
2 082 736,86
a)
zysk netto
3 322 922,51
2 082 736,86
b)
strata netto
0,00
0,00
c)
odpisy z zysku
0,00
0,00
II.
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
30 752 363,10
28 089 440,59
III.
30 092 363,10
28 089 440,59
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
Page 16
01.01.2022
01.01.2021
- 31.12.2022
- 31.12.2021
PLN
PLN
A.
I.
Zysk (strata) netto
3 322 922,51
2 082 736,86
II.
Korekty razem
-4 508 152,38
108 039,82
1.
1 035 996,61
2.
-20 485,08
2 677,17
3.
161 841,50
207 929,67
4.
-147 027,29
55 442,94
5.
1 132 857,99
-531 929,41
6.
0,00
0,00
7.
-4 541 582,22
-5 755 732,00
8. -73 123,90 1 476 562,02
9.
-1 020 633,38
3 617 092,82
10. 0,00 0,00
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 185 229,87
2 190 776,68
B.
I.
Wpływy
1 827 514,19
216 026,79
1.
24 593,50
34 187,56
2.
0,00
0,00
3.
1 802 920,69
181 839,23
a)
w jednostkach powiązanych
156 900,00
0,00
-
spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych
156 900,00
0,00
b)
w pozostałych jednostkach
1 646 020,69
181 839,23
-
zbycie aktywów finansowych
282 067,14
0,00
-
dywidendy i udziały w zyskach
0,00
0,00
-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
39 983,92
41 573,47
-
odsetki
85 466,30
2 853,71
-
inne wpływy z aktywów finansowych
1 238 503,33
137 412,05
4.
Inne wpływy inwestycyjne
0,00
0,00
II.
Wydatki
1 352 850,56
1 692 542,21
1.
445 751,35 0,00
2.
0,00
0,00
3.
355 900,00
1 600 000,00
a)
w jednostkach powiązanych
186 900,00
0,00
-
nabycie aktywów finansowych
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki krótkoterminowe
186 900,00
0,00
b)
w pozostałych jednostkach
169 000,00
1 600 000,00
-
nabycie aktywów finansowych
0,00
1 600 000,00
-
udzielone pożyczki krótko i długoterminowe
169 000,00
0,00
-
inne długoterminowe aktywa finansowe - kaucje
0,00
0,00
4.
Inne wydatki inwestycyjne
551 199,21
92 542,21
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
474 663,63
-1 476 515,42
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Z aktywów finansowych, w tym:
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Inne korekty
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Na aktywa finansowe, w tym:
JWW Invest S.A., Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022
(metoda pośrednia)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Page 17
01.01.2022
01.01.2021
- 31.12.2022
- 31.12.2021
PLN
PLN
JWW Invest S.A., Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022
(metoda pośrednia)
C.
I.
Wpływy
0,00
0,00
1.
0,00 0,00
2.
0,00
0,00
3.
0,00
0,00
4.
0,00
0,00
II.
Wydatki
2 236 470,50
1 269 571,03
1.
Nabycie udziałów (akcji) własnych
0,00
0,00
2.
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
660 000,00
0,00
3.
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0,00
0,00
4.
Spłaty kredytów i pożyczek
0,00
0,00
5.
Wykup dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
6.
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0,00
0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 343 363,91 1 052 851,10
8.
Odsetki
72 443,09
38 032,92
9.
Inne wydatki finansowe
160 663,50
178 687,01
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 236 470,50
-1 269 571,03
D.
Przepływy pieniężne netto razem
-2 947 036,74
-555 309,77
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
-1 839 434,88
-555 309,77
-
-228 845,88
-295 828,40
F.
Środki pieniężne na początek okresu
9 027 441,77
9 582 751,54
G.
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym
7 188 006,89
9 027 441,77
-
o ograniczonej możliwości dysponowania
0,00
0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Page 18
JWW Invest S.A.
31.12.2022
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zł, chyba że w treści not stwierdzono inaczej)
Page 19
1)
2)
3)
4)
5)
6)
JWW Invest S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Zarząd jednostki pod firmą JWW Invest S.A.
przedstawił sprawozdanie finansowe, na które składa się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31.12.2022, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
46763368,12 zł;
rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujący zysk netto w wysokości
3322922,51 zł;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujące stan
środków pieniężnych w wysokości 7188006,89 zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 wykazujące kapitał w wysokości
30752363,1 zł;
Zarząd JWW Invest S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze jednostkowe sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątko i finansową Spółki oraz jego wynik
finansowy.
Ponadto, Zarząd JWW Invest S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
dokonujący badania niniejszego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz
że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Page 20
Opis
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Wartość firmy
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Inne wartości niematerialne i
prawne
146 447,72 146 447,72 131 447,72 11 250,00 142 697,72 15 000,00 3 750,00
Zaliczki na wartości niematerialne
i prawne
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Ogółem 146 447,72 0,00 0,00 0,00 146 447,72 131 447,72 11 250,00 0,00 0,00 142 697,72 15 000,00 3 750,00
Nie dokonywano odpisów aktualizujących
zwiększenia
stan na
początek roku
obrotowego
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych
JWW Invest S.A.
Dzień bilansowy: 31.12.2022
zwiększenia
stan na
początek roku
obrotowego
stan na koniec
roku
obrotowego
stan na
początek roku
obrotowego
Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
stan na koniec
roku
obrotowego
zmniejsze
nia
przeksięgo
wania (+/-)
zmniejsze
nia
przeksięgo
wania (+/-)
stan na koniec
roku
obrotowego
Page 21
Opis
Grunty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
64 527,30
0,00
0,00
0,00
64 527,30
32 061,62
6 452,64
0,00
0,00
38 514,26 32 465,68 26 013,04
Urządzenia techniczne i maszyny
5 275 371,78
523 173,04
4 712,50
0,00
5 803 257,32
4 233 649,59
543 150,92
4 712,50
0,00
4 781 513,01 1 041 722,19 1 021 744,31
Środki transportu
3 499 197,19
1 485 785,18
0,00
0,00
4 984 982,37
2 896 708,46
528 039,82
0,00
0,00
3 424 748,28 602 488,73 1 560 234,09
Inne środki trwałe
209 400,78
95 195,12
0,00
0,00
304 595,90
169 979,20
18 708,48
0,00
0,00
188 687,68 39 421,58 115 908,22
Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Zaliczki na środki trwałe w
budowie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Ogółem 9 048 497,05 2 104 153,34 4 712,50 0,00 11 157 362,89 7 332 398,87 1 096 351,86 4 712,50 0,00 8 433 463,23 1 716 098,18 2 723 899,66
Nie dokonywano odpisów aktualizujących - w ocenie Zarządu nie zachodzi potrzeba dokonywania takich odpisów.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
zwiększenia z
tytułu amortyzacji
zmniejszeni
a
przeksięgow
ania (+/-)
Wartość nettoUmorzenie
zmniejszenia
Wartość brutto
Dzień bilansowy: 31.12.2022
przeksięgowa
nia (+/-)
JWW Invest S.A.
stan na początek
roku
obrotowego
stan na koniec
roku obrotowego
stan na początek
roku
obrotowego
stan na koniec
roku
obrotowego
stan na początek
roku obrotowego
stan na koniec
roku obrotowego
zwiększenia
2. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych
Page 22
Opis
Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i
prawne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Długoterminowe aktywa
finansowe, w tym:
2 828 454,06 87 900,04 0,00 438 188,75 2 478 165,35 1 615 335,59 119 804,52 0,00 0,00 1 735 140,11 1 213 118,47 743 025,24
udziały lub akcje 2 134 257,63 0,00 0,00 76 306,58 2 057 951,05 1 549 199,48 119 804,52 0,00 0,00 1 669 004,00 585 058,15 388 947,05
inne długoterminowe aktywa
finansowe
628 060,32 0,00 0,00 361 882,17 266 178,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628 060,32 266 178,15
udzielone pożyczki 66 136,11 87 900,04 0,00 0,00 154 036,15 66 136,11 0,00 0,00 0,00 66 136,11 0,00 87 900,04
Inne inwestycje
długoterminowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 2 828 454,06 87 900,04 0,00 438 188,75 2 478 165,35 1 615 335,59 119 804,52 0,00 0,00 1 735 140,11 1 213 118,47 743 025,24
W okresie sprawozdawczym dokonano wyceny akcji notowanych na giełdzie. Szczegóły dotyczące odpisów aktualizujących oraz zmiany wyceny akcji na skutek wyceny zaprezentowane zostały w nocie 21.
JWW Invest S.A.
Dzień bilansowy: 31.12.2022
Wartość brutto Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Wartość netto
3. Zestawienie inwestycji długoterminowych
zwiększenia zmniejszenia zwiększenia
zmniejsze
nia
przeksięgowan
ia (+/-)
przeksięgowa
nia (+/-)
stan na
początek roku
obrotowego
stan na koniec
roku
obrotowego
stan na
początek roku
obrotowego
stan na koniec
roku obrotowego
stan na
początek roku
obrotowego
stan na koniec
roku
obrotowego
Page 23
1) nieprzeterminowane
15 518 142,70
15 518 142,70
2) przeterminowane 0,00 12 813 050,44 12 813 050,44
0 - 90 dni
10 075 731,03
10 075 731,03
91 - 180 dni
840 250,91
840 250,91
181 - 360 dni
193 973,10
193 973,10
powyżej 360 dni
1 703 095,40
1 703 095,40
Odpisy aktualizujące należności
2 061 105,38
2 061 105,38
Należności po uwzględnieniu odpisów
aktualizujących
0,00 26 270 087,76 26 270 087,76
Kontrahent1 3 619 189,48 3 182 825,80 436 363,68 0,00
Kontrahent2 35 402,15 35 402,15
Kontrahent3 125 517,26 125 517,26
Kontrahent4 84 870,00 84 870,00
Kontrahent5 218 476,51 218 476,51
Kontrahent6 3 495,54 537,85 469,07 3 564,32
Kontrahent9 1 230,00 1 230,00
Kontrahent14 632 850,56 9 573,33 7 369,87 635 054,02
Kontrahent15 18 397,60 1 619,20 1 257,20 18 759,60
Kontrahent16 27 140,41 27 140,41
0
Kontrahent17 689 910,00 689 910,00
0
Kontrahent18 0,00 938 231,52 938 231,52
Ogółem 5 456 479,51 949 961,90 3 182 825,80 1 162 510,23 2 061 105,38
Kontrahent10 23 000,00 23 000,00
Kontrahent11 44 803,96 44 803,96
Kontrahent13 32 040,00 32 040,00
Kontrahent1 2 879 808,75 2 879 808,75
0
Ogółem 2 979 652,71 0,00 2 879 808,75 0,00 99 843,96
stan na koniec roku
obrotowego
Tytuł odpisu
stan na początek
roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
(odpis)
rozwiązanie
JWW Invest S.A.
ogółem
Dzień bilansowy: 31.12.2022
podmioty
powiązane
Należności z tytułu dostaw i usług -
krótkoterminowe - stan na 31.12.2022
podmioty
niepowiązane
W pozycji bilansu "należności długoterminowe od pozostałych jednostek" wykazano kaucje wpłacone przez Spółkę na zabezpieczenie
roszczeń kontrahentów (głównie z tytułu wynajmu biura i kwater oraz sprzętu produkcyjnego)
5. Dane o odpisach aktualizujących należności
rozwiązanie
stan na koniec roku
obrotowego
Tytuł odpisu
stan na początek
roku obrotowego
zmniejszenia
(odpis)
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
4. Należności z tytułu dostaw i usług
zwiększenia
Dzień bilansowy: 31.12.2022
JWW Invest S.A.
Page 24
1) nieprzeterminowane
10 701,00
3 316 396,68
3 327 097,68
2) przeterminowane 0,00 1 271 774,14 1 271 774,14
0 - 90 dni
1 115 569,67
1 115 569,67
91 - 180 dni
3 201,40
3 201,40
181 - 360 dni
7,79
7,79
powyżej 360 dni
152 995,28
152 995,28
Suma (1+2) 10 701,00 4 588 170,82 4 598 871,82
od 1 roku do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat
Wobec jednostek powiązanych 0,00
Wobec pozostałych jednostek 955 051,98 26 769,67 0,00 981 821,65
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
0,00
0,00
inne zobowiązania finansowe
955 051,98
26 769,67
981 821,65
inne
0,00
0,00
Suma (1+2) 955 051,98 26 769,67 0,00 981 821,65
Dzień bilansowy: 31.12.2022
JWW Invest S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Razem:
Zobowiązania długoterminowe
według pozycji bilansu
okres spłaty:
ogółem
Dzień bilansowy: 31.12.2022
JWW Invest S.A.
7. Zobowiązania długoterminowe
podmioty
powiązane
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług - krótkoterminowe - stan na
31.12.2022
podmioty
niepowiązane
Page 25
Rezerwa na badanie bilansu
17 500,00
17 500,00
Rezerwa na usługi księgowe
47 100,00
0,00
47 100,00
Rezerwa aktuariusz
986 038,76
38 967,38
947 071,38
Rezerwa na koszty kontroli UKS
250 845,00
250 845,00
Rezerwa na podatek odroczony
270 842,22
415 561,24
3 386,87
683 016,59
Rezerwa koszty kontraktów
0,00
Rezerwa - koszty sporu Steag
1 616 795,22
1 616 795,22
Rezerwa na sprawę sądową
0,00
34 677,00
34 677,00
Rezerwa na podatek dochodowy DE
150 924,00
826 953,00
101 979,00
875 898,00
Ogółem
3 340 045,20 1 277 191,24 0,00 144 333,25 4 472 903,19
rozwiązanie
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
JWW Invest S.A.
8. Rezerwy na zobowiązania
Tytuł rezerwy zwiększenia
Dzień bilansowy: 31.12.2022
stan na początek
roku obrotowego
stan na koniec roku
obrotowego
wykorzystanie
Page 26
-aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (RMK długoterminowe)
3 229 297,70
304 510,42
900 828,87
2 632 979,25
koszty przełom roku
52 562,24
87 743,73
52 562,24
87 743,73
- kontrakty długoterminowe (wycena)
18 151,76
1 502 379,84
18 151,76
1 502 379,84
inne
157 886,12
486 850,27
491 703,31
153 033,08
zaliczki CIT DE
27 764,88
0,00
0,00
27 764,88
0,00
0,00
Ogółem
3 485 662,70 2 381 484,26 0,00 1 463 246,18 4 403 900,78
stan na koniec
roku
obrotowego
ujęcie w kosztach
roku obrotowego
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych zwiększenia
JWW Invest S.A.
Dzień bilansowy: 31.12.2022
stan na początek
roku obrotowego
9. Czynne rozliczenia międzyokresowe
wynik lat
ubiegłych
Page 27
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Faktury wystawione po zakończeniu roku i
rezerwy dotyczące kosztów kontraktów
44 942,62
228 650,49
44 942,62
228 650,49
Zaliczki
12 008,95
1 098 128,40
374 688,94
735 448,41
Wycena kontraktów długoterminowych
1 968 072,77
968 293,51
1 977 836,14
958 530,14
Ogółem 2 025 024,34 2 295 072,40 2 397 467,70 1 922 629,04
10. Bierne rozliczenia międzyokresowe
stan na koniec roku
obrotowego
Dzień bilansowy: 31.12.2022
tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych
stan na początek
roku obrotowego
zwiększenia zmniejszenia
JWW Invest S.A.
Page 28
11.
Nie
12.
13.
Nie występuje
14.
Liczba akcji
Wartość
nominalna
Liczba głosów na
WZ
(w sztukach) (w tys zł) (w szt.)
Wojciech
Wcisło
5 600 000 560
imienne
uprzywilejowane,
zwykłe na
okaziciela
9 400 000 50,91% 63,51%
Rafał
Zagórny
4 587 395 459
zwykłe na
okaziciela
4 587 395 41,70% 31,00%
Pozostali 812 605 812
zwykłe na
okaziciela
812 605 7,39% 5,49%
Razem
11 000 000
1 100
x
14 800 000
100,00
100,00
15.
stan na początek
roku
obrotowego
zmiany przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości,
korekty błędów
stan na początek
roku obrotowego
po korektach
zwiększenia zmniejszenia
stan na koniec
roku
obrotowego
1 100 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00
24 906 703,73
24 906 703,73
1 422 736,86
0,00
26 329 440,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 082 736,86
2 082 736,86
3 322 922,51
2 082 736,86
3 322 922,51
28 089 440,59 0,00 28 089 440,59 4 745 659,37 2 082 736,86 30 752 363,10
Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybownych akcji, w tym uprzywilejowanych.
kapitał (fundusz)
zapasowy
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i
budowli.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Wartość
nie
amortyzowanych
lub
nie
umarzanych
przez
jednostkę
środków
trwałych,
używanych
na
podstawie
umów
najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Szczegółowy zakres zmian kapitałów zapasowych i rezerwowych (o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale
własnym):
kapitał (fundusz)
podstawowy
Właściciel Rodzaj akcji
% w kapitale
zakładowym
% w głosach
na WZ
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
zysk (strata) netto
kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny
pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
Razem
Właściciele akcji jednostki dominującej:
zysk (strata) z lat
ubiegłych
Nie występują znaczące umowy tego rodzaju - Spółka wynajmuje lokal użytkowy w Katowicach,ul. Rolna 43 b (biura) oraz
powierzchnię warsztato w Mikołowie. Umowy zawarte na czas nieokreślony. Wszystkie umowy leasingu zostały ujęte w
księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości.
Page 29
16.
17.
18.
31.12.2022
31.12.2021
4,6899
4,5994
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
Kurs wymiany Euro na polski złoty
Kursy walut
Kapitał z aktualizacji wyceny - zmiany spowodowane wyceną instrumentów zabezpieczających
Nie występuje
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd proponuje przekazanie na kapitał zapasowy zysku netto w wysokości co najmniej 80 %, (tj. 2658338,01 PLN).
Page 30
19.
20.
w tysiącach złotych
l.p.
Nazwa
Podmiotu/Banku
Zabezpieczona umowa
Limity i stan
zobowiązań
warunkowych
Termin
ważności
Kaucja
gwarancyjna
3
E003B7 sp. z o.o. -
Millennium
Gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 86200-02-0231435 z
dn. 09.02.2017 ze zmianami
1 453,32 PLN 12.01.2023 508 662,00 zł
4
E003B7 sp. z o.o. -
Millennium
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu nr 86200-
02-0253535 z dn 04.01.2018 ze
zmianami
1 353,70 PLN 31.03.2023 473 806,33 zł
5
Chemar Rurociągi sp. z
o.o. - Millennium SA
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 86200-02-0326431 z
dn. 06.09.2020
132,30 PLN 15.04.2024 46 305,00 zł
6
Budimex S.A., Técnicas
Reunidac S.A. Turów -
spółka cywilna - PKO
BP SA
gwarancja dobrego wykonania
nr 08 1020 2401 0000 0196
0214 4699 z dn. 09.12.2019
285,44 PLN 14.05.2023 50 212,50 zł
7
Budimex S.A., Técnicas
Reunidac S.A. Turów -
spółka cywilna - PKO
BP SA
gwarancja dobrego wykonania
nr 16 1020 2313 0000 3096
0198 8831 z dn. 16.12.2022
71,37 PLN 12.11.2023 7 137,00 zł
8
DSD Power
Technologies GmbH -
PKO BP SA
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 00971020001912 z
dn. 14.09.2020
€ 26,30 08.07.2024 € 7 890,55
n/a
wystawiona na podstawie umowy nr
8510/15/424/04 z późn.zm.
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
n/a
wystawiona na podstawie umowy nr
8510/15/424/04 z późn.zm.
1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):
Nie występuje
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
wystawiona na podstawie umowy nr
8510/15/424/04 z późn.zm.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
31.10.2023
1.weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
wystawione przez JWW Invest S.A.
2. gwarancje JWW Invest S.A. do 12 miesiecy -
kaucja 10% wartosci gwarancji, ndo 36 miesięcy -
20%, do 5 lat - 30% wartości gwarancji; powyżej 5
lat - 50 % kaucji, gwarancje zwrotu zaliczki - kaucja
60 % wartości gwarancji
2. gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa
Krajowego na kwotę 3 499 650 tj 6363 % wartości
kredytu
Zabezpieczenia (zobowiązania warunkowe)
Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:
umowa
36102024010000030205951589
z dn. 19.08.2020 z późn. zm.
5 500,00 PLN
1
PKO BP S.A. - w tym
kredyt w rachunku
bieżącym 3 500 000
PLN
2
PKO BP S.A. - linia na
gwarancje
Umowa kredytu wielocelowego
nr 51 1020 2401 0000 0302
0575 4991 z dn. 04.10.2019 z
późn zm.
15 000,00 PLN 31.10.2023
Page 31
l.p.
Nazwa
Podmiotu/Banku
Zabezpieczona umowa
Limity i stan
zobowiązań
warunkowych
Termin
ważności
Kaucja
gwarancyjna
9
Mitsubishi Power
Europe GmbH - PKO BP
SA
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 09326020000079 z
dn. 07.10.2020
€ 35,10 30.04.2023 € 7 020,84
10
Doosan Lentjes GmbH -
PKO BP SA
gwarancja zwrotu zaliczki nr
0932602001871 z dn. 9.02.2022
€ 82,50 07.02.2023 € 16 500,00
11
Doosan Lentjes GmbH -
PKO BP SA
gwarancja dobrego wykonania
nr 09326020001880 z dn.
9.02.2022
€ 165,00 30.07.2023 € 33 000,00
12
Doosan Lentjes GmbH -
PKO BP SA
gwarancja zwrotu zaliczki nr
09326020003067 z dn.
28.07.2022
€ 190,04 19.07.2023 € 38 003,50
13
SIK Peitz GmbH - PKO
BP SA
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 09326020002978 z
dn. 16.08.2022
€ 17,39 16.06.2024 € 3 478,07
13
Mitsubishi Power
Europe GmbH - PKO BP
SA
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 09326020002969 z
dn. 16.08.2022
€ 19,45 30.07.2024 € 3 890,00
Ponadto, zawarte umowy leasingowe zabezpieczone są wekslem własnym in blanco z deklaracją wekslową.
21.
Inwestycje długoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych
a) Pożyczki udzielone i należności własne
b)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Zabezpieczenia (zobowiązania warunkowe)
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401
0000 0302 0575 4991 z dn. 04.10.2019
W pozycji innych długoterminowych aktywów finansowych wykazano kaucje zabezpieczające gwarancje wydane przez banki na
rzecz kontrahentów Spółki (w części, w której terminy wymagalności przekraczają 1 rok).
Nie występuje
Page 32
c)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nazwa spółki
udział w kapitale
zakładowym
Wartość
inwestycji
długotermino
wej
Pozycja
bilansu
Odpis z tytułu trwałej
utraty wartości
Wartość po
odpisach
Aero Investment
Fund S.A.
5% 680 625,00 IV 3 b) (1) 680 625,00 0,00
Aero Silesia Wind
S.A.
5% 182 955,00 IV 3 b) (1) 182 955,00 0,00
Batin sp. z o.o. 30% 1 500,00 IV 3 b) (1) 0,00 1 500,00
Polon sp. z o.o. 100% 240 830,00 IV 3 c) (1) 117 224,27 123 605,73
JWW Konstrukcje
sp. z o.o.
65% 70 378,00 IV 3 a) (1) 0,00 70 378,00
Sol-Power
sp. z o.o.
51,0% 2 550,00 IV 3 a) (1) 0,00 2 550,00
Razem 1 178 838,00 980 804,27 198 033,73
Ilość posiadanych
akcji
Opis
średnia cena
na dzień
bilansowy
wartość
akcji na
dzień
bilansowy
Wycena
(spadek wartości)
Cena nabycia
363 044
akcje spółki giełdowej
0,53
190 913,32
-2 756 204,58
2 947 117,90
190 913,32
-2 756 204,58
2 947 117,90
119 804,52
22.
Inwestycje krótkoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych
a)
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Dnia 09.12.2021 Spółka nabyła jednostki uczestnictwa w PKO Parasolowy - fio Subfundusz Obligacji Samorządowych II.
Kwota transakcji:
1 600 000 zł
Powyższe odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zostały dokonane w latach poprzednich. Odpisów z tytułu trwałej utraty wartości
Aero Investment Fund S.A. oraz Aero Silesia Wind S.A. dokonano w związku z występującą sytuacją zagrożenia upadłością tych
spółek. Z kolei, odpis z tytułu trwałej utraty wartości Polon sp z o.o., ustalony został w oparciu o metodę wartości księgowej.
z czego ujęte w pozycji "aktualizacja wartości aktywów finansowych" roku
obrotowego
Page 33
b)
Pożyczki udzielone i należności własne
Pożyczkobiorca Data udzielenia
Kwota
pożyczki na
dzień
bilansowy
Data zwrotu
Zobowiązania z tytułu
odsetek*
Wartość na
dzień
bilansowy
Endeavour
sp. o.o.
26.05.2017 50 000,00 31.05.2018 13 890,10 63 890,10
Endeavour
sp. o.o.
15.05.2020 946 136,11 28.02.2022 39 773,22 985 909,33
Sol-Power sp. z
o.o.
08.11.2022 150 000,00 na żądanie 3 624,41 153 624,41
osoba fizyczna 12.03.2020 20 500,00 10.03.2022 0,00 20 500,00
osoba fizyczna 20.04.2022 51 193,52 10.11.2024 0,00 51 193,52
osoba fizyczna 03.02.2022 65 322,56 07.07.2027 0,00 65 322,56
osoba fizyczna 31.05.2022 21 000,00 10.03.2025 0,00 21 000,00
1 304 152,19
57 287,73
1 361 439,92
ODPISY na należności Endeavour
-996 136,11
-53 663,32
-1 049 799,43
Odpis na należność osoba fizyczna
-20 500,00
0,00
-20 500,00
Wartość netto na dzień bilansowy
287 516,08
3 624,41
291 140,49
* odsetki naliczone, nie spłacone
c)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
kaucje
długoterminowe inne aktywa finansowe 266 178,15 pozycja A.IV. 3 c) bilansu
krótkoterminowe inne aktywa finansowe 2 145 734,45 pozycja B.III.1 b) bilansu
razem 2 411 912,60
d)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nie występują
23.
24.
25.
Nie występują
Informacje dotyczące przekwalifikowania w okresie sprawozdawczym aktywów wycenianych w wartości godziwej
do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia
W pozycji innych krótkoterminowych aktywów finansowych wykazano kaucje zabezpieczające gwarancje wydane przez Bank na
rzecz kontrahentów Spółki (w części, której terminy wymagalności nie przekraczają 1 roku) wraz z odsetkami naliczonymi na dzień
bilansowy. Poniżej przedstawiono podział kaucji zabezpieczających
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe - aktywa finansowe, których nie wycenia się w wartości godziwej
Umowy w wyniku, których aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu
Nie występują
Nie występują
Page 34
26. Informacje dotyczące odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Patrz nota 21
27.
28.
Odsetki naliczone zgodnie z punktem 21 a) to odsetki niezrealizowane. Nie zostały one objęte odpisem.
29.
patrz punkt 21 c)
30.
31.
a)
b)
leasing
faktoring
razem
długoterminowe inne zobowiązania finansowe
981 821,65
0,00
981 821,65
pozycja II.3 c) bilansu
któtkoterminowe inne zobowiązania finansowe
1 131 491,60
0,00
1 131 491,60
razem
2 113 313,25
0,00
2 113 313,25
32.
33.
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych
W omawianym okresie Spółka poniosła koszty odsetek w wysokości 72443,09 zł.
34.
35. Zabezpieczenia {wartości godziwej /{i} przepływów pieniężnych /{i} udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych}
36.
Informacje o odsetkach naliczonych od dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych i należności własnych
W związku z faktem, znacząca część przychodów osiągana jest na rynku niemieckim, Spółka narażona jest na ryzyko walutowe,
minimalizowane w części poprzez posiadanie zobowiązań w walucie EUR (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu dostaw i usług).
Jednostka dominująca posiada limit skarbowy umożliwiający realizację transakcji pochodnych o charakterze zabezpieczającym.
Informacje o niezrealizowanych odsetkach od udzielonych pożyczek i należności własnych, które objęto odpisem aktualizującym w
roku obrotowym
Zobowiązania finansowe długoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych
patrz punkt 22 b)
Nie występują
Nie występują
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych
Nie występują
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania
Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała jednak instrumentów zabezpieczających.
Nie występują
W pozycji II. 3 c) oraz III. 3 c) Bilansu wykazano zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe, których nie wycenia się w wartości godziwej
Informacje o instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej
W pozycji II. 3 c) oraz III. 3 c) Bilansu wykazano zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Page 35
37.
Razem:
84 365 762,89
0,00
84 365 762,89
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Nie występuje
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
Poniesione nakłady
2 104 153,34
1 100 000,00
w tym planowane nakłady na ochronę środowiska
0,00
Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich
odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10
0,00
Planowane nakłady
Nie występuje
w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska
Nie występuje
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:
Nie występuje
Informacje
o
przychodach,
kosztach
i
wynikach
działalności
zaniechanej
w
roku
obrotowym
lub
przewidzianej
do
zaniechania w roku następnym:
19 779 161,73
64 586 601,16
Nie występuje
Dane o kosztach (tylko w przypadku gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym):
Struktura przychodów netto ze sprzedaży:
Pozycja
Kraj
Eksport
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Nie występuje
Przychody ze sprzedaży produktów
19 779 161,73 64 586 601,16
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00 0,00
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
Nie występuje
Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku
obrotowym
Page 36
46.
Dodatnie różnice przejściowe, w tym:
Podatek odroczony
285 452,17
371 808,91
Wycena walut rezerwa
9 568,33
16 187,18
683 016,59
Stawka podatku
Rezerwa na podatek dochodowy odroczony
Ujemne różnice przejściowe, w tym:
Podatek odroczony
Przeszacowanie leasingu (zobowiązania)
401 529,52
46 593,77
Pozostałe koszty NKUP przejściowo
6 588,63
Wycena kontraktu długoterminowego aktywo
183 975,77
161 325,20
Rezerwa na koszty sprawy Steag
307 191,09
Wycena walut aktywo
0,00
Koszty nie stanowiące KUP (przejściowo)
197 966,09
Usługi księgowe i audit
12 274,00
Odpis aktuarialny
179 943,56
Odpis aktualizacyjny Polon
22 272,61
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
364 022,62
Odpisy aktualizujące należności z tytułu pożyczek i odsetek
198 319,26
Wycena akcji Termo Rex S.A.
523 678,89
Ulga na złe długi zobowiązania
27 298,25
Badanie bilansu i usługi księgowe
0,00
Razem ujemne różnice przejściowe
2 632 979,25
Stawka podatku
Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego
Podstawa
143 674,98
0,00
34 677,00
0,00
Podstawa
1 043 785,59
1 502 379,84
1 956 889,00
85 195,66
Wycena kontraktu długoterminowego
Przeszacowanie leasingu (ST)
Odsetki nie otrzymane a naliczone
Podatek dochodowy odroczony
50 359,65
2 632 979,25
245 230,35
13 857 785,53
19%
Koszty wynagrodzeń i ZUS nie stanowiące KUP (przejściowo)
2 113 313,27
3 594 824,15
Razem dodatnie różnice przejściowe
19%
683 016,59
117 224,27
947 071,38
64 600,00
849 080,00
Odpis Aero
1 041 926,77
2 756 204,68
968 293,51
1 915 908,51
1 616 795,22
Page 37
47.
01.01.2022 -
31.12.2022
zysk / strata brutto
5 056 389,33
(+/-) przychody nie podlegające opodatkowaniu
-53 847 327,58
Przedstawicielstwo Niemcy
-47 284 735,97
Wycena kontraktów długoterminowych w bieżącym roku
-534 086,33
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
-1 141 999,09
Sprzedaż nie podatkowa pozostała
0,00
Odwrócenie wyceny kontraktów z poprzedniego roku
-1 949 921,01
Różnice kursowe niezrealizowane (przychód)
-142 562,67
Odsetki naliczone NKUP przejściowy bieżącego roku
0,00
Odsetki naliczone NKUP poprzedniego roku (rozwiązanie rezerwy)
0,00
Przychody z odsetek - naliczone a nie zapłacone
-3 624,41
Otrzymana dywidenda
-81 571,25
Wycena akcji notowanych na GPW - rozwiązanie z roku poprzedniego
-2 636 400,16
Rozwiązanie rezerw na należności
0,00
Pozostałe przychody operacyjne - NKUP trwały
-33 459,31
Rezerwa na świadczenia pracownicze poprzedni - wyks.
-38 967,38
(+/-) koszty nkup
48 962 103,16
Przedstawicielstwo Niemcy
46 431 495,30
Wynagr., ZUS, delegacje NKUP w bieżącym roku (inne niż ZP Niemcy)
245 230,35
Rezerwa na audit i usługi księgowe zawiązanie
50 000,00
Rezerwa koszty kontraktów
0,00
Koszty odsetek NKUP trwały
71 724,57
Koszty odsetek NKUP przejściowy
-115,00
Wycena akcji notowanych na GPW - zawiązanie w bieżącym roku
2 756 204,68
Pozostałe rezerwy na koszty utworzone w bieżącym roku
78 269,86
Pozostałe koszty operacyjne NKUP trwały
64 306,25
Pozostałe przychody operacyjne NKUP przejściowy
0,00
Pozostałe koszty finansowe NKUP przejściowy (aktualizacja odsetek)
0,00
Rezerwa na należności
-2 448 880,02
Korekta kosztów - brak zapłaty
0,00
Odpis akutalizujący pożyczki i odsetki
20 499,99
Aktuariusz
0,00
Nieodpłatne świadczenia
63 000,00
Różnice kursowe niezrealizowane bieżąca wycena
0,00
Różnice kursowe niezrealizowane z poprzedniego roku
0,00
Koszty bezpośrednie podatkowo wyłączone w bieżącym roku
1 041 926,77
NKUP trwałe w bieżącym roku
588 440,40
w tym przeszacowanie -64 983,03
w tym PFRON
99 294,87
w tym koszty samochodów
444 825,83
w tym reprezentacja
56 007,24
przekroczenie 183 dni pracownicy w Islandii
0,00
koszty prawne 0,00
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego (zysku, straty) brutto:
Page 38
w tym pozostale
53 295,50
(-) koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym -266 297,10
Koszty wynagr., ZUS i delegacje NKUP przejściowe w ubiegłym roku
287 623,72
Pozostałe koszty NKUP przejściowe w ubiegłym roku
-476 652,96
Rozwiązanie rezerw na malowanie
0,00
Koszty bezpośrednie podatkowo wyłączone w ubiegłym roku
-45 112,73
Odsetki od lokat - przychody
17 844,87
Wykonanie usług księgowych i auditu w ubieglym roku
-50 000,00
Dochód do opodatkowania
-95 132,19
(-) odliczenia od dochodu
0,00
Darowizny
0,00
Straty z lat ubiegłych
0,00
Dochód do opodatkowania
-95 132,19
Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)
-95 132,00
Podatek dochodowy
0,00
Zmiana podatku odroczonego
1 008 492,82
Podatek do zapłaty w Niemczech
724 974,00
CIT 2021 - rozliczenie
0,00
Razem podatek dochodowy
1 733 466,82
Nota stanowi element pliku xml
Page 39
48.
205 760,56
31.12.2022 31.12.2021
4 472 903,19
3 340 045,20
0,00
4 472 903,19
3 340 045,20
1 132 857,99
31.12.2022 31.12.2021
68 951,11
68 951,11
27 601 288,29
23 059 706,07
27 670 239,40
23 128 657,18
27 670 239,40
23 128 657,18
–4 541 582,22
31.12.2022 31.12.2021
10 701,00
8 622 950,14
8 446 781,22
8 633 651,14
8 446 781,22
1 131 491,60
871 497,78
1 131 491,60
871 497,78
0,00
0,00
7 502 159,54
7 575 283,44
–73 123,90
Odsetki naliczone (przychody) lecz nie otrzymane od udzielonych pożyczek (powiązane)
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania z działalności operacyjnej
Zmiana stanu zobowiązań
Razem należności netto po korektach
Zmiana stanu należności
A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań kótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
Fundusze specjalne
Razem zobowiązania
w tym, zobowiązania z działalności inwestycyjnej
w tym, zobowiązania z działalności finansowej
Nota do rachunku przepływów środków pieniężnych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
Razem rezerwy po korekcie
Zmiana stanu
A.II.7. Zmiana stanu należności
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek
Razem należności netto
Odsetki naliczone (przychody) lecz nie otrzymane od lokat bankowych
Odsetki naliczone (przychody) lecz nie otrzymane od udzielonych pożyczek (niepowiązane -
odpisane)
A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązanie
w tym
Razem zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Odsetki - obligacje
Odpisy akutalizujące pożyczki
A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 01.01.2022 - 31.12.2022
Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych (przy stosowaniu metody
bezpośredniej i pośredniej).
0,00
147 027,29
81 571,25
-140 304,52
A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
160 663,50
161 841,50
31.12.2022
-85 466,30
0,00
Odesetki otrzymane (przychody)
Razem odsetki
Prowizje bankowe
Odsetki naliczone lecz nie zapłacone (koszty - od pożyczki udziałowca)
Odsetki zapłacone (koszty)
72 443,09
0,00
14 201,21
Page 40
31.12.2022 31.12.2021
2 632 979,25
3 229 297,70
1 770 921,53
256 365,00
4 403 900,78
3 485 662,70
–918 238,08
1 922 629,04
2 025 024,34
1 922 629,04
2 025 024,34
–102 395,30
–1 020 633,38
31.12.2022 31.12.2021
71 038,55
82 602,27
7 116 968,34
8 944 839,50
0,00
0,00
7 188 006,89
9 027 441,77
1 839 434,88
555 309,77
-228 845,88
-295 828,40
–66 982,52
659 225,88
0,00
0,00
– weksle,
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Lokaty bankowe do 3 miesięcy
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym
– czeki,
Razem
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
– inne
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych
Wycena bilansowa środków pieniężnych
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)
A. II. 10. Inne korekty
A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe
Razem
Razem
2.Zmiana stanu
1. Zmiana stanu
Ujemna wartość firmy
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
31.12.2022
Page 41
49.
50.
51.
52.
Wynagrodzenie członków Zarządu
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
Odsetki od udzielonej Spółce pożyczki
Razem - Rada Nadzorcza
53.
54.
Razem wynagrodzenie należne wynikające z umowy (netto):
2022
13,50
121,06
134,56
2021
13,44
124,66
138,10
W wierszu "pozostałe usługi" wykazano wynagrodzenie za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
58 500,00
46 350,00
28 500,00
18 000,00
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
10 500,00
28 850,00
badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
usługi doradztwa podatkowego
pozostałe usługi
12 000,00
7 000,00
Patrz nota 22 b.
01.01.2021 - 31.12.2021 01.01.2022 - 31.12.2022
Informacje
o
wynagrodzeniu
biegłego
rewidenta
lub
podmiotu
uprawnionego
do
badania
sprawozdań
finansowych,
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
Opis
100 034,79
134,08
w szczególności kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich
głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a
także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty
ogółem dla każdego z tych organów
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej (wypłacone i należne, łącznie z wynagrodzeniem z zysku):
1 212 026,47
100 034,79
Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących
2019
12,48
123,78
136,26
130,17
2018
13,33
120,75
Razem
Przeciętny stan zatrudnienia w roku
obrotowym
Kobiety
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe:
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Mężczyźni
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nie występuje
Informacje
o
istotnych
transakcjach
(wraz
z
ich
kwotami)
zawartych
przez
jednostkę
na
innych
warunkach
niż
rynkowe ze stronami powiązanymi
Nie występuje
0,00
2020
13,12
117,05
Page 42
55.
56.
57.
58.
Nie występuje
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym.
Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami
kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Nie występuje
Nie występuje
Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku
obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
Nie występuje
Nie występuje
Page 43
59.
Brak
60.
waluta wynikowo
bilansowo
(należnosci /
zobowiazania)
rodzaj informacja o rodzaju transakcji
PLN 47 100,00 10 701,00
koszt i
zobowiązanie
usługi specjalistyczne
PLN 66 543,00 0,00
koszt i
zobowiązanie
wynajem
PLN 7 041,56 0,00
przychód i
należność
wynajem
PLN 3 624,41 153 624,41
przychód i
należność
naliczone odsetki
61.
62.
a. Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
63.
Nie występuje
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Patrz nota 21 c)
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji.
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:
Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym Spółki
Konsolidacja <wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń>
Polon sp. z o.o.
nazwa jednostki powiązanej
JWW Konstrukcje sp.z o.o.
Sol-Power sp. z o.o.
Polon sp. z o.o.
Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu
grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
Konieczność sporządzania sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z wymogami rynku kapitałowego. W skład Grupy,
podlegającej konsolidacji wchodzą spółki: JWW Invest S.A. (podmiot konsolidujący), JWW Konstrukcje z o.o., Polon sp. z o.o.,
JWW Solaris sp z o.o., Sol-Power sp. z o.o.
Page 44
64.
65.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Nie występuje
Informacje o spółkach, z którymi nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia:
Nie występuje
Informacje o spółkach, z którymi połączenie nastąpiło rozliczone metodą łączenia udziałów:
Page 45
66.
67.
W dniu 29.09.2021 roku Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego przez BHKW Buchen GmbH przeciwko Steag Technischer
Service GmbH, w związku z którym Steag wnosi o przypozwanie JWW Invest SA do pozwu, jako wykonawcy prac montażowych.
Postępowanie dotyczy odszkodowania w wysokości 2 047 748,10 EUR z tytułu wadliwie wykonanych prac spawalniczych przy
przewodach odwadniających turbiny wchodzącej w skład elektrociepłowni na biomasę. W ocenie Zarządu brak jest podstaw do
tworzenia rezerw z tego tytułu z uwagi na brak odpowiedzialności Spółki za wykonanie przedmiotowych wadliwych prac. Zarząd
opiera swoją decyzję na dokumentach dostarczonych wraz z wnioskiem o przypozwanie, rozmowach z władzami STEAG oraz
ustaleniom wynikającym z rozmów z pracownikami wykonującymi prace w ramach przedmiotowego kontraktu. Tym niemniej,
mając na uwadze przewidywane koszty związane z tym procesem Zarząd podjął decyzję o utworzeniu w 2021 roku rezerwy na
potencjalne koszty obsługi w tym w szczególności obsługi prawnej w wysokości oszacowanej przy współudziale niemieckiej
kancelarii prawnej - kwota rezerwy to 1 616 795,22 zł. Kwota ta obejmuje koszty dołączenia JWW Invest S.A. do procesu w
przypadku niekorzystnego przebiegu zdarzeń lub ujawnienia nieznanych Zarządowi w chwili obecnej faktów związanych z
wykonaniem prac. Zarząd szacuje prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jako małe ale realne, co skłania do podjęcia kroków
zabezpieczających w przypadku jego wystąpienia. W opinii Zarządu po przesłuchaniu świadków na posiedzeniu we IX.2022
prawdopodobieństwo niekorzystnego rozstrzygnięcia znacząco spadło i wraz z kolejnymi posiedzeniami prawdopodobieństwo
ujawnienia nowych faktów będzie dążyło do zera. Brak jednak ostatecznego wyroku sądu skutkuje koniecznością utrzymanie
rezerwy finansowej na powyższy cel.
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r.
wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki, a sytuacja ta trwa do dnia dzisiejszego. Z
kolei 24 lutego 2022 rokumiała miejsce agresja Rosji na Ukrainę, co rozpoczęło wojnę, której zasięgu, skutków ani terminu
zakończenia nikt obecnie nie jest w stanie przewidzieć. Obserwujemy dużą dynamikę zmian zarówno w działaniach wojennych,
jak również w sankcjach nakładanych na Rosję i Białoruś. Zarząd uważa oba te zdarzenia za nie powodujące korekt w
sprawozdaniu finansowym, lecz za istotne zdarzenie wymagające dodatkowych ujawnień. Na chwilę obecną sprzedaż krajowa
jest zgodna z przewidywanym poziomem w stosunku do roku ubiegłego. Sprzedaż zagraniczna realizowana była zgodnie z
planem, zaś sytuacja nie wpłynęła negatywnie na przychody osiągane na rynkach zagranicznych. Zarząd będzie nadal
monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie,
że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane oraz opis
podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.
Nie występuje
Page 46