JWW Invest S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ
31.12.2021
]
Page 1
1.
1
Nazwa jednostki:
1.
2
Siedziba jednostki:
1.
3
Podstawowy przemiot działalności:
1.
4
Sąd właściwy lub inny organ prowadzący rejestr:
1.
5
Czas trwania działalności jednostki:
1.
6
1. 7
1. 8
Nie dotyczy
1. 9
Nie dotyczy
2.
Sądem właściwym prowadzącym rejestr Spółki jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000410618).
Przedmiot działalności Spółki zgodnie z umową Spółki to wszelkie roboty budowlane
specjalistyczne, instalacyjne, naprawcze i konserwacyjne, szczegółowo zdefiniowane w KRS
Spółki.
01.01.2021 - 31.12.2021
JWW Invest S.A.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591
z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Łączenie się Spółek
Dane oddziałów wchodzących w skład sprawozdania łącznego
Ważniejsze zasady rachunkowości
ul. Rolna 43b, 40-555 Katowice
Nieograniczony
Page 2
2. 1
20% - 30%
20%
14% - 20%
2 lata
2 lata
Koncesje i licencje
Oprogramowanie
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych
o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach wg tych samych zasad co środki trwałe i
umarza metodą liniową w następującym okresie:
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do
używania.
Środki trwałe o cenie niższej niż PLN 10.000,00 ujmowane jednorazowo w kosztach w
miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość
początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają
okresowym aktualizacjom wg zasad określonych przez Ministra Finansów.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez
jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do
używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z
nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Obce środki trwałe przyjęte do użytkowania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów
trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub
innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego dokonuje się w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych odpisu aktualizującego jego wartość. Odpisy aktualizujące
dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych
przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane
aktualizacją wyceny. Ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana
jest do pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano wyżej wymienionego odpisu
równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego
zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych
przychodów operacyjnych.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
Page 3
2. 2
2. 2.1
2. 2.2
Nie dotyczy
2. 2. 3
2. 3
2. 3.1
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Udziały w jednostkach podoprządkowanych wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem
trwałej utraty wartości.
Instrumenty finansowe
Na dzień bilansowy inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne
wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmuje się i wycenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania
aktywów finansowych opisane poniżej nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z
Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych,
praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych oraz instrumentów
finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe dzieli się na:
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz
aktywa finansowe
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje dotyczą aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w
szczególności aktywów finansowych oraz tych nieruchomości i wartości niematerialnych i
prawnych, które nie użytkowane przez jednostkę, lecz posiadane w celu osiągnięcia tych
korzyści.
Page 4
2. 3.2
2. 3.3
2. 3.4
2. 3.5
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń
2. 3.6
Nie dotyczy
Zabezpieczanie przepływów pieniężnych
c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - wycenia się w wysokości
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - wycenia się w wartości godziwej; jeżeli nie ma
możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin
wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu
wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z
wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki
przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży
i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się na do
przychodów i kosztów finansowych.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty
pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty
zabezpieczające, wykazywane w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny
ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia
kontraktu.
Rachunkowość zabezpieczeń
Zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych zaliczanych do inwestycji
krótkoterminowych
Na dzień bilansowy udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do
aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
utraty ich wartości.
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane w następujący
sposób:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - wycenia się w wartości godziwej,
b) pożyczki udzielone i należności własne - wycenia się według wartości nominalnej
powiększonej o naliczone odsetki,
Zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych zaliczanych do inwestycji
długoterminowych
Page 5
2. 4
2. 5
2. 6
2. 7
2. 8
Rezerwy tworzone są na:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane w odniesieniu do poniesionych
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z
zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał własny
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.
Kapitały własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek
na udziały, wykazywane w wartości nominalnej tych papierów wartościowych, zobowiązań i
pożyczek, po uwzględnieniu nie zamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i
nie zapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, nie zrealizowanych różnic
kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Należności (w tym udzielone pożyczki), roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane
jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od
rodzaju należności, której odpis aktualizujący dotyczy.
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania
operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na
ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony
został inny kurs.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zapasy
Zapasy (jeżeli występują) wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych
kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Page 6
2. 9
2. 10
2. 11
2. 12
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w
walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do
kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i
prawnych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny i obejmują w szczególności:
a) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
Przychody i koszty
Przychody i koszty rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat,
gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i
materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż
6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.
a) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę
można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych
w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków
toczącego się postępowania sądowego.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
a) ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, pod warunkiem że kwotę
zobowiązania da się wiarygodnie oszacować,
b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie
jest jeszcze znana.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
zasady ostrożności.
Page 7
2. 13
Podatek dochodowy
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego
w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych
z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część
odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami
podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę
pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzględnieniu zasady ostrożności.
Page 8
AKTYWA
31.12.2021
31.12.2020
PLN
PLN
A.
Aktywa trwałe
6 242 465,46
9 168 771,59
I.
Wartości niematerialne i prawne
15 000,00
0,00
1.
Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
0,00
2.
Wartość firmy
0,00
0,00
3.
Inne wartości niematerialne i prawne
15 000,00
0,00
4.
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
1 716 098,18
2 468 213,84
1.
Środki trwałe
0,00
a)
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
0,00
0,00
b) 32 465,68 38 918,32
c)
urządzenia techniczne i maszyny
1 041 722,19
1 482 153,45
d)
środki transportu
602 488,73
924 280,92
e)
inne środki trwałe
39 421,58
22 861,15
1 716 098,18 2 468 213,84
2.
Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
3.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
III.
Należności długoterminowe
68 951,11
36 110,12
1.
Od jednostek powiązanych
0,00
0,00
2. 0,00 0,00
3.
Od pozostałych jednostek
68 951,11
36 110,12
IV.
Inwestycje długoterminowe
1 213 118,47
3 319 497,93
1.
Nieruchomości
0,00
0,00
2.
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
3.
Długoterminowe aktywa finansowe
1 211 618,47
3 317 997,93
a)
w jednostkach powiązanych
-
udziały lub akcje
272 840,31
272 840,31
-
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki
0,00
0,00
-
inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
272 840,31
272 840,31
b)
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
-
udziały lub akcje
1 500,00
1 500,00
-
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki
0,00
0,00
-
inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
c)
w pozostałych jednostkach
-
udziały lub akcje
310 717,84
400 713,62
-
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki
0,00
0,00
-
inne długoterminowe aktywa finansowe
628 060,32
2 644 444,00
938 778,16
3 045 157,62
4.
Inne inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3 229 297,70
3 344 949,70
1.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3 229 297,70
3 344 949,70
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
JWW Invest S.A., Katowice
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale
budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
Bilans na dzień 31.12.2021
Page 9
JWW Invest S.A., Katowice
Bilans na dzień 31.12.2021
B.
Aktywa obrotowe
36 561 009,78
30 482 109,43
I.
Zapasy
0,00
0,00
1.
Materiały
0,00
0,00
2.
Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
3.
Produkty gotowe
0,00
0,00
4.
Towary
0,00
0,00
5.
Zaliczki na dostawy
0,00
0,00
II.
Należności krótkoterminowe
23 059 706,07
17 336 815,06
1.
Należności od jednostek powiązanych
0,00
0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-
do 12 miesięcy
0,00
0,00
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
2. 0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-
do 12 miesięcy
0,00
0,00
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
3.
Należności od pozostałych jednostek
23 059 706,07
17 336 815,06
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-
do 12 miesięcy
22 069 330,70
16 937 956,28
-
powyżej 12 miesięcy
337 577,40
0,00
22 406 908,09
16 937 956,28
b) 493 237,36 296 044,53
c)
inne
159 560,62
102 814,25
d)
dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
III.
Inwestycje krótkoterminowe
13 244 938,71
10 267 048,73
1.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
13 244 938,71
10 267 048,73
a)
w jednostkach powiązanych
-
udziały lub akcje
0,00
0,00
-
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki
137 825,62
131 889,07
-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
137 825,62
131 889,07
b)
w pozostałych jednostkach
-
udziały lub akcje
0,00
0,00
-
inne papiery wartościowe
1 600 000,00
0,00
-
udzielone pożyczki
29 000,00
70 573,47
-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
2 450 671,32
481 834,65
4 079 671,32
552 408,12
c)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
-
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
9 027 441,77
9 582 751,54
-
inne środki pieniężne
0,00
0,00
-
inne aktywa pieniężne
0,00
0,00
9 027 441,77
9 582 751,54
2.
Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
0,00
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
256 365,00
2 878 245,64
C.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) odstawowy
0,00
0,00
D.
Udziały (akcje) własne
0,00
0,00
Aktywa razem
42 803 475,24
39 650 881,02
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Page 10
JWW Invest S.A., Katowice
Bilans na dzień 31.12.2021
PASYWA
31.12.2021
31.12.2020
PLN
PLN
A.
Kapitał własny
28 089 440,59
26 006 703,73
I. Kapitał podstawowy 1 100 000,00 1 100 000,00
II.
Kapitał zapasowy, w tym:
24 906 703,73
23 821 113,43
- 3 476 393,00 3 476 393,00
III.
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
0,00
0,00
-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
0,00
0,00
IV
Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:
0,00
0,00
-
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
0,00
0,00
-
na udziały (akcje) własne
0,00
0,00
V.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00
0,00
VI.
Zysk (strata) netto
2 082 736,86
1 085 590,30
VII.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
0,00
0,00
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
14 714 034,65
13 644 177,29
I.
Rezerwy na zobowiązania
3 340 045,20
3 871 974,61
1.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
270 842,22
979 832,77
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
-
długoterminowa
133 778,28
125 048,87
-
krótkoterminowa
852 260,48
676 418,73
986 038,76
801 467,60
3.
Pozostałe rezerwy
-
długoterminowe
0,00
0,00
-
krótkoterminowe
2 083 164,22
2 090 674,24
2 083 164,22
2 090 674,24
II.
Zobowiązania długoterminowe
902 183,89
1 625 716,81
1.
Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
2. 0,00 0,00
3.
Wobec pozostałych jednostek
a)
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
c)
inne zobowiązania finansowe
902 183,89
1 625 716,81
d)
zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
e)
inne
0,00
0,00
902 183,89
1 625 716,81
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
8 446 781,22
7 001 021,71
1.
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
0,00
17 343,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-
do 12 miesięcy
0,00
17 343,00
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
17 343,00
b)
inne
0,00
0,00
2. 0,00 0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-
do 12 miesięcy
0,00
0,00
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Page 11
JWW Invest S.A., Katowice
Bilans na dzień 31.12.2021
3.
Zobowiazania wobec pozostałych jednostek
8 446 781,22
6 983 678,71
a)
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
c)
inne zobowiązania finansowe
871 497,78
902 300,29
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
-
do 12 miesięcy
4 872 988,42
3 166 224,38
-
powyżej 12 miesięcy
0,00
150 000,00
4 872 988,42
3 316 224,38
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
0,00
f)
zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
1 420 619,80
1 713 997,59
h)
z tytułu wynagrodzeń
1 141 015,83
882 400,78
i)
inne
140 659,39
168 755,67
4.
Fundusze specjalne
0,00
0,00
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
2 025 024,34
1 145 464,16
1.
Ujemna wartość firmy
0,00
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
-
długoterminowe
0,00
-
krótkoterminowe
2 025 024,34
1 145 464,16
2 025 024,34
1 145 464,16
Pasywa razem
42 803 475,24
39 650 881,02
Page 12
01.01.2021
01.01.2020
- 31.12.2021
- 31.12.2020
PLN
PLN
A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
76 335 536,03
50 380 704,02
-
od jednostek powiązanych
10 166,40
7 041,56
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
76 335 536,03
50 380 704,02
II.
Zmiana stanu produktów
0,00
0,00
III.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
0,00
IV.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
0,00
B.
Koszty działalności operacyjnej
72 057 783,46
50 111 638,38
I.
Amortyzacja
1 035 996,61
996 625,34
II.
Zużycie materiałów i energii
4 042 410,52
3 719 423,12
III.
Usługi obce
39 899 882,81
25 675 677,05
IV.
Podatki i opłaty, w tym:
241 776,82
214 984,25
-
podatek akcyzowy
0,00
0,00
V. Wynagrodzenia
22 113 928,54 15 525 176,12
VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
4 188 996,73
3 387 311,81
-
emerytalne
1 549 904,49
1 236 180,54
VII.
Pozostałe koszty rodzajowe
534 791,43
592 440,69
VIII.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,00
0,00
C.
Zysk (strata) ze sprzedaży
4 277 752,57
269 065,64
D.
Pozostałe przychody operacyjne
1 980 555,88
2 487 498,86
I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
34 552,84
35 968,51
II.
Dotacje
0,00
446 528,86
III.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
933 765,39
1 798 812,77
IV
Inne przychody operacyjne
1 012 237,65
206 188,72
E.
Pozostałe koszty operacyjne
3 602 583,35
713 719,83
I.
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0,00
0,00
II.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1 059 473,41
349 821,24
III.
Inne koszty operacyjne
2 543 109,94
363 898,59
F.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2 655 725,10
2 042 844,67
G.
Przychody finansowe
38 245,99
792 962,91
I.
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0,00
103 042,04
a)
od jednostek powiązanych
0,00
103 042,04
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
0,00
b)
od jednostek pozostałych, w tym:
0,00
0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0,00
0,00
II.
Odsetki, w tym:
38 070,43
113 202,24
-
od jednostek powiązanych
5 936,55
4 234,00
III.
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
0,00
0,00
-
w jednostkach powiązanych
0,00
IV.
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0,00
44 930,50
V.
Inne
175,56
531 788,13
(wariant porównawczy)
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021
JWW Invest S.A., Katowice
Page 13
01.01.2021
01.01.2020
- 31.12.2021
- 31.12.2020
PLN
PLN
(wariant porównawczy)
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021
JWW Invest S.A., Katowice
H.
Koszty finansowe
494 316,48
1 213 938,44
I.
Odsetki, w tym:
68 025,61
73 705,01
-
dla jednostek powiązanych
0,00
0,00
II.
Strata ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
-
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
III.
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
119 984,47
1 019 810,74
IV.
Inne
306 306,40
120 422,69
I.
Zysk (strata) brutto
2 199 654,61
1 621 869,14
J.
Podatek dochodowy
116 917,75
536 278,84
K.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0,00
0,00
L.
Zysk (strata) netto
2 082 736,86
1 085 590,30
Page 14
01.01.2021 01.01.2020
- 31.12.2021
- 31.12.2020
PLN
PLN
I.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
26 006 703,73
24 921 113,43
-
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0,00
0,00
-
korekty błędów
0,00
0,00
I.a.
26 006 703,73
24 921 113,43
1.
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1 100 000,00
1 100 000,00
1.1.
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
wydania udziałów (emisji akcji)
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
umorzenia udziałów (akcji)
0,00
0,00
1.2.
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
1 100 000,00
1 100 000,00
2.
0,00
0,00
2.1.
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
2.2.
0,00
0,00
3.
Udziały (akcje) własne na początek okresu
0,00
0,00
a)
zwiększenie
0,00
0,00
b)
zmniejszenie
0,00
0,00
3.1.
Udziały (akcje) własne na koniec okresu
0,00
0,00
4.
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
23 821 113,43
18 548 905,27
4.1.
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
1 085 590,30
5 272 208,16
a)
zwiększenie (z tytułu)
1 085 590,30
5 272 208,16
-
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0,00
0,00
-
z podziału zysku (ustawowo)
1 085 590,30
5 272 208,16
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
pokrycia straty
0,00
0,00
4.2.
24 906 703,73
23 821 113,43
5.
0,00
0,00
5.1.
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
zbycia środków trwałych
0,00
0,00
5.2.
0,00
0,00
6.
0,00
0,00
6.1.
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
6.2.
0,00
0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
JWW Invest S.A., Katowice
za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Page 15
01.01.2021 01.01.2020
- 31.12.2021
- 31.12.2020
PLN
PLN
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
JWW Invest S.A., Katowice
za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021
7.
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 085 590,30
5 272 208,16
7.1
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
1 085 590,30
5 272 208,16
-
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0,00
0,00
-
korekty błędów
0,00
0,00
7.2
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
1 085 590,30
5 272 208,16
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
przeszacowanie leasingu
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
1 085 590,30
-5 272 208,16
-
przeniesienie zysku na kapitał zapasowy
1 085 590,30
-5 272 208,16
7.3.
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
10 544 416,32
7.4.
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0,00
0,00
-
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0,00
0,00
-
korekty błędów
0,00
0,00
7.5.
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0,00
0,00
a)
zwiększenie (z tytułu)
0,00
0,00
-
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0,00
0,00
b)
zmniejszenie (z tytułu)
0,00
0,00
7.6.
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0,00
0,00
7.7.
0,00
10 544 416,32
`
`
8.
Wynik netto
2 082 736,86
1 085 590,30
a)
zysk netto
2 082 736,86
1 085 590,30
b)
strata netto
0,00
0,00
c)
odpisy z zysku
0,00
0,00
II.
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
28 089 440,59
36 551 120,05
III.
28 089 440,59
26 006 703,73
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
Page 16
01.01.2021
01.01.2020
- 31.12.2021
- 31.12.2020
PLN
PLN
A.
I.
Zysk (strata) netto
2 082 736,86
1 085 590,30
II.
Korekty razem
108 039,82
4 710 147,73
1.
1 035 996,61
996 625,34
2.
2 677,17
-24 162,87
3.
207 929,67
-21 873,80
4.
55 442,94
938 911,73
5.
-531 929,41
1 386 917,98
6.
0,00
0,00
7.
-5 755 732,00
20 636,87
8. 1 476 562,02 1 422 435,99
9.
3 617 092,82
-9 343,51
10. 0,00 0,00
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 190 776,68
5 795 738,03
B.
I.
Wpływy
216 026,79
10 275 677,70
1.
34 187,56
179 959,20
2.
0,00
0,00
3.
181 839,23
10 095 718,50
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
-
spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych
0,00
0,00
b)
w pozostałych jednostkach
181 839,23
10 095 718,50
-
zbycie aktywów finansowych
0,00
0,00
-
dywidendy i udziały w zyskach
0,00
103 042,04
-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
41 573,47
113 676,52
-
odsetki
2 853,71
118 098,92
-
inne wpływy z aktywów finansowych
137 412,05
9 760 901,02
4.
Inne wpływy inwestycyjne
0,00
0,00
II.
Wydatki
1 692 542,21
9 526 457,77
1.
0,00 0,00
2.
0,00
0,00
3.
1 600 000,00
1 068 136,11
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
1 066 636,11
-
nabycie aktywów finansowych
0,00
0,00
-
udzielone pożyczki krótkoterminowe
0,00
1 066 636,11
b)
w pozostałych jednostkach
1 600 000,00
1 500,00
-
nabycie aktywów finansowych
1 600 000,00
1 500,00
-
udzielone pożyczki krótko i długoterminowe
0,00
0,00
-
inne długoterminowe aktywa finansowe - kaucje
0,00
0,00
4.
Inne wydatki inwestycyjne
92 542,21
8 458 321,66
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 476 515,42
749 219,93
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Na aktywa finansowe, w tym:
JWW Invest S.A., Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021
(metoda pośrednia)
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Z aktywów finansowych, w tym:
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Inne korekty
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Page 17
01.01.2021
01.01.2020
- 31.12.2021
- 31.12.2020
PLN
PLN
JWW Invest S.A., Katowice
Rachunek przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021
(metoda pośrednia)
C.
I.
Wpływy
0,00
0,00
1.
0,00 0,00
2.
0,00
0,00
3.
0,00
0,00
4.
0,00
0,00
II.
Wydatki
1 269 571,03
932 227,71
1.
Nabycie udziałów (akcji) własnych
0,00
0,00
2.
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0,00
0,00
3.
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0,00
0,00
4.
Spłaty kredytów i pożyczek
0,00
29 850,15
5.
Wykup dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
6.
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0,00
0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 052 851,10 707 979,86
8.
Odsetki
38 032,92
73 705,01
9.
Inne wydatki finansowe
178 687,01
120 692,69
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 269 571,03
-932 227,71
D.
Przepływy pieniężne netto razem
-555 309,77
5 612 730,25
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
-555 309,77
5 612 730,25
-
-295 828,40
363 397,48
F.
Środki pieniężne na początek okresu
9 582 751,54
3 970 021,29
G.
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym
9 027 441,77
9 582 751,54
-
o ograniczonej możliwości dysponowania
0,00
0,00
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Page 18
JWW Invest S.A.
31.12.2021
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zł, chyba że w treści not stwierdzono inaczej)
Page 19
1)
2)
3)
4)
5)
6)
JWW Invest S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Zarząd jednostki pod firmą JWW Invest S.A.
przedstawił sprawozdanie finansowe, na które składa się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
bilans sporządzony na dzień 31.12.2021, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
42803475,24 zł;
rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazujący zysk netto w wysokości
2082736,86 zł;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazujące stan
środków pieniężnych w wysokości 9027441,77 zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wykazujące kapitał w wysokości
28089440,59 zł;
Zarząd JWW Invest S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze jednostkowe sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jego wynik
finansowy.
Ponadto, Zarząd JWW Invest S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
dokonujący badania niniejszego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz
że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Page 20
Opis
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Wartość firmy
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Inne wartości niematerialne i
prawne
123 947,72 22 500,00 146 447,72 123 947,72 7 500,00 131 447,72 0,00 15 000,00
Zaliczki na wartości niematerialne
i prawne
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Ogółem 123 947,72 22 500,00 0,00 0,00 146 447,72 123 947,72 7 500,00 0,00 0,00 131 447,72 0,00 15 000,00
Nie dokonywano odpisów aktualizujących
stan na koniec
roku
obrotowego
zmniejsze
nia
przeksięgo
wania (+/-)
zmniejsze
nia
przeksięgo
wania (+/-)
stan na koniec
roku
obrotowego
zwiększenia
stan na
początek roku
obrotowego
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych
JWW Invest S.A.
Dzień bilansowy: 31.12.2021
zwiększenia
stan na
początek roku
obrotowego
stan na koniec
roku
obrotowego
stan na
początek roku
obrotowego
Wartość brutto Umorzenie Wartość netto
Page 21
Opis
Grunty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
64 527,30
0,00
0,00
0,00
64 527,30
25 608,98
6 452,64
0,00
0,00
32 061,62 38 918,32 32 465,68
Urządzenia techniczne i maszyny
5 221 076,78
54 295,00
0,00
0,00
5 275 371,78
3 738 923,33
494 726,26
0,00
0,00
4 233 649,59 1 482 153,45 1 041 722,19
Środki transportu
3 300 043,67
199 153,52
0,00
0,00
3 499 197,19
2 375 762,75
520 945,71
0,00
0,00
2 896 708,46 924 280,92 602 488,73
Inne środki trwałe
186 468,35
24 000,00
0,00
1 067,57
209 400,78
163 607,20
6 372,00
0,00
0,00
169 979,20 22 861,15 39 421,58
Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Zaliczki na środki trwałe w
budowie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Ogółem 8 772 116,10 277 448,52 0,00 1 067,57 9 048 497,05 6 303 902,26 1 028 496,61 0,00 0,00 7 332 398,87 2 468 213,84 1 716 098,18
Nie dokonywano odpisów aktualizujących - w ocenie Zarządu nie zachodzi potrzeba dokonywania takich odpisów.
2. Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych
stan na początek
roku
obrotowego
stan na koniec
roku
obrotowego
stan na początek
roku obrotowego
stan na koniec
roku obrotowego
zwiększenia
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
zwiększenia z
tytułu amortyzacji
zmniejszeni
a
przeksięgow
ania (+/-)
Wartość nettoUmorzenie
zmniejszenia
Wartość brutto
Dzień bilansowy: 31.12.2021
przeksięgowa
nia (+/-)
JWW Invest S.A.
stan na początek
roku
obrotowego
stan na koniec
roku obrotowego
Page 22
Opis
Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartości niematerialne i
prawne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Długoterminowe aktywa
finansowe, w tym:
4 844 837,74 0,00 -2 016 383,68 0,00 2 828 454,06 1 525 339,81 89 995,78 0,00 0,00 1 615 335,59 3 319 497,93 1 213 118,47
udziały lub akcje 2 134 257,63 0,00 0,00 0,00 2 134 257,63 1 459 203,70 89 995,78 0,00 0,00 1 549 199,48 675 053,93 585 058,15
inne długoterminowe aktywa
finansowe
2 644 444,00 0,00 -2 016 383,68 0,00 628 060,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 644 444,00 628 060,32
udzielone pożyczki 66 136,11 0,00 0,00 0,00 66 136,11 66 136,11 0,00 0,00 0,00 66 136,11 0,00 0,00
Inne inwestycje
długoterminowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 4 844 837,74 0,00 -2 016 383,68 0,00 2 828 454,06 1 525 339,81 89 995,78 0,00 0,00 1 615 335,59 3 319 497,93 1 213 118,47
W okresie sprawozdawczym dokonano wyceny akcji notowanych na giełdzie. Szczegóły dotyczące odpisów aktualizujących oraz zmiany wyceny akcji na skutek wyceny zaprezentowane zostały w nocie 21.
stan na
początek roku
obrotowego
stan na koniec
roku obrotowego
stan na
początek roku
obrotowego
stan na koniec
roku
obrotowego
zwiększenia zmniejszenia zwiększenia
zmniejsze
nia
przeksięgowan
ia (+/-)
przeksięgowa
nia (+/-)
stan na
początek roku
obrotowego
stan na koniec
roku
obrotowego
JWW Invest S.A.
Dzień bilansowy: 31.12.2021
Wartość brutto Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Wartość netto
3. Zestawienie inwestycji długoterminowych
Page 23
1) nieprzeterminowane
16 207 308,96
16 207 308,96
2) przeterminowane 0,00 11 656 078,64 11 656 078,64
0 - 90 dni
5 498 448,25
5 498 448,25
91 - 180 dni
58 018,73
58 018,73
181 - 360 dni
1 450 293,95
1 450 293,95
powyżej 360 dni
4 649 317,71
4 649 317,71
Odpisy aktualizujące należności
5 456 479,51
5 456 479,51
Należności po uwzględnieniu odpisów
aktualizujących
0,00 22 406 908,09 22 406 908,09
Kontrahent1 4 491 916,72 872 727,24 3 619 189,48
Kontrahent2 35 402,15 35 402,15
Kontrahent3 125 517,26 125 517,26
Kontrahent4 84 870,00 84 870,00
Kontrahent5 218 476,51 218 476,51
Kontrahent6 3 507,25 11,71 3 495,54
Kontrahent9 1 230,00 1 230,00
Kontrahent14 359 951,33 272 899,23 632 850,56
Kontrahent15 0,00 18 397,60 18 397,60
Kontrahent16 0,00 27 140,41 27 140,41
Kontrahent14 0,00 689 910,00 689 910,00
Ogółem 5 320 871,22 1 008 347,24 0,00 872 738,95 5 456 479,51
Kontrahent10 23 000,00 23 000,00
Kontrahent11 44 803,96 44 803,96
Kontrahent13 32 040,00 32 040,00
Kontrahent1 2 879 808,75 2 879 808,75
Ogółem 2 979 652,71 0,00 0,00 0,00 2 979 652,71
rozwiązanie
stan na koniec
roku obrotowego
Tytuł odpisu
stan na początek
roku obrotowego
zmniejszenia
(odpis)
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
4. Należności z tytułu dostaw i usług
zwiększenia
Dzień bilansowy: 31.12.2021
JWW Invest S.A.
JWW Invest S.A.
ogółem
Dzień bilansowy: 31.12.2021
podmioty
powiązane
Należności z tytułu dostaw i usług -
krótkoterminowe - stan na
31.12.2021
podmioty
niepowiązane
W pozycji bilansu "należności długoterminowe od pozostałych jednostek" wykazano kaucje wpłacone przez Spółkę na
zabezpieczenie roszczeń kontrahentów (głównie z tytułu wynajmu biura i sprzętu produkcyjnego)
5. Dane o odpisach aktualizujących należności
stan na koniec
roku obrotowego
Tytuł odpisu
stan na początek
roku obrotowego
zwiększenia
zmniejszenia
(odpis)
rozwiązanie
Page 24
1) nieprzeterminowane
4 265 279,14
4 265 279,14
2) przeterminowane 0,00 607 709,28 607 709,28
0 - 90 dni
458 117,95
458 117,95
91 - 180 dni
246,16
246,16
181 - 360 dni
8 043,53
8 043,53
powyżej 360 dni
141 301,64
141 301,64
Suma (1+2) 0,00 4 872 988,42 4 872 988,42
od 1 roku do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat
Wobec jednostek powiązanych 0,00
Wobec pozostałych jednostek 422 864,31 479 319,58 0,00 902 183,89
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
0,00
0,00
inne zobowiązania finansowe
422 864,31
479 319,58
902 183,89
inne
0,00
0,00
Suma (1+2) 422 864,31 479 319,58 0,00 902 183,89
podmioty
powiązane
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług - krótkoterminowe - stan na
31.12.2021
podmioty
niepowiązane
Razem:
Zobowiązania długoterminowe
według pozycji bilansu
okres spłaty:
ogółem
Dzień bilansowy: 31.12.2021
JWW Invest S.A.
7. Zobowiązania długoterminowe
Ponadto Spółka wstrzymała kaucję gwarancyjną jednemu z kontrahentów - termin jej zwrotu jest dłuższy
aniżeli 12 miesięcy w związku z tym kwota ta wykazana została w pozycji pasywów bilansu "zobowiązania
wobec pozostałych jednostek - powyżej 12 miesięcy.
Dzień bilansowy: 31.12.2021
JWW Invest S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Page 25
Rezerwa na badanie bilansu
17 500,00
17 500,00
Rezerwa na usługi księgowe
46 100,00
1 000,00
47 100,00
Rezerwa aktuariusz
801 467,60
184 571,16
986 038,76
Rezerwa na koszty kontroli UKS
250 845,00
250 845,00
Rezerwa na podatek odroczony
979 832,77
708 990,55
270 842,22
Rezerwa koszty kontraktów
1 714 069,24
706 069,24
1 008 000,00
Rezerwa - koszty sporu Steag
0,00
1 616 795,22
1 616 795,22
Rezerwa na VAT IS
0,00
0,00
Rezerwa na podatek dochodowy DE
62 160,00
150 924,00
62 160,00
150 924,00
Pozostałe
0,00
0,00
0,00
0,00
Ogółem
3 871 974,61 1 953 290,38 706 069,24 1 779 150,55 3 340 045,20
Tytuł rezerwy zwiększenia
Dzień bilansowy: 31.12.2021
stan na początek
roku obrotowego
stan na koniec roku
obrotowego
wykorzystanie rozwiązanie
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
JWW Invest S.A.
8. Rezerwy na zobowiązania
Page 26
-aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (RMK długoterminowe)
3 344 949,70
568 124,87
683 776,87
3 229 297,70
koszty przełom roku
59 370,13
52 562,24
59 370,13
52 562,24
- kontrakty długoterminowe (wycena)
2 666 778,45
2 648 626,69
18 151,76
inne
121 595,95
416 866,96
380 576,79
157 886,12
zaliczki CIT DE
30 501,11
10 565,86
13 302,09
27 764,88
0,00
0,00
Ogółem
6 223 195,34 1 048 119,93 0,00 3 785 652,57 3 485 662,70
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych zwiększenia
JWW Invest S.A.
Dzień bilansowy: 31.12.2021
stan na początek
roku obrotowego
9. Czynne rozliczenia międzyokresowe
wynik lat
ubiegłych
stan na koniec
roku
obrotowego
ujęcie w kosztach
roku obrotowego
Page 27
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Faktury wystawione po zakończeniu roku i
rezerwy dotyczące kosztów kontraktów
637 246,62
44 942,62
637 246,62
44 942,62
Zaliczki
12 008,95
457 770,00
457 770,00
12 008,95
Wycena kontraktów długoterminowych
496 208,59
1 471 864,18
1 968 072,77
Ogółem 1 145 464,16 1 974 576,80 1 095 016,62 2 025 024,34
zmniejszenia
JWW Invest S.A.
10. Bierne rozliczenia międzyokresowe
stan na koniec roku
obrotowego
Dzień bilansowy: 31.12.2021
tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych
stan na początek
roku obrotowego
zwiększenia
Page 28
11.
Nie występuje
12.
13.
Nie występuje
14.
Liczba akcji
Wartość
nominalna
Liczba głosów na
WZ
(w sztukach)
(w tys zł)
(w szt.)
Wojciech Wcisło 5 600 000 560
imienne
uprzywilejowane,
zwykłe na
okaziciela
10 450 000 50,91% 65,93%
Jerzy Wcisło 4 588 195 459
zwykłe na
okaziciela
4 588 195 41,71% 28,95%
Pozostali 811 805 812
zwykłe na
okaziciela
811 805 7,38% 5,12%
Razem
11 000 000
1 100
x
15 850 000
100,00
100,00
Uchwałami z dn. 20.10.2021 r. dokonane zostały następujące zmiany:
Nie występują znaczące umowy tego rodzaju - Spółka wynajmuje lokal użytkowy w Katowicach,ul. Rolna 43 b (biura) oraz powierzchnię
warsztatową w Mikołowie. Umowy są zawarte na czas nieokreślony. Wszystkie umowy leasingu zostały ujęte w księgach rachunkowych zgodnie
z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości.
Dnia 29.08.2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym to Zgromadzeniu podjęta została uchwała w
sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego. Program ten jest kierowany do kierownictwa Spółki oraz innych osób kluczowych
dla Spółki albo powiązanym ze Spółką w stopniu równoważnym do stosunku pracy. Łączna liczba osób, do których kierowany jest program
motywacyjny nie może być wyższa aniżeli 149 osób ("Uprawnieni"). Uprawnieni mogą nabywać Warranty subskrypcyjne emisji serii A na
zasadach określonych w Uchwale, przy czym suma akcji przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych nie może być wyższa niż 540 000 akcji,
co stanowi na dzień podjęcia uchwały 5 % ogólnej liczby akcji Spółki. Program jest stworzony na okres 3 lat począwszy od roku 2014.
Właściciele akcji jednostki dominującej:
Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybownych akcji, w tym uprzywilejowanych.
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Wartość
nie
amortyzowanych
lub
nie
umarzanych
przez
jednostkę
środków
trwałych,
używanych
na
podstawie
umów
najmu,
dzierżawy
i
innych
umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Właściciel Rodzaj akcji
% w kapitale
zakładowym
% w głosach
na WZ
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- spośród 7 000 000 szt. akcji serii A1 imiennych uprzywilejowanych, 2 150 000 szt. zostało poddane procesowi konwersji, wskutek czego stały
się akcjami zwykłymi na okaziciela
- spośród 850 000 szt. akcji serii B imiennych nieuprzywilejowanych, 850 000 szt. zostało poddane procesowi konwersji, wskutek czego stały się
akcjami zwykłymi na okaziciela
Page 29
15.
stan na początek
roku obrotowego
zmiany przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości,
korekty błędów
stan na początek
roku obrotowego
po korektach
zwiększenia zmniejszenia
stan na koniec
roku
obrotowego
1 100 000,00
1 100 000,00
0,00
1 100 000,00
23 821 113,43
23 821 113,43
1 085 590,30
24 906 703,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 085 590,30
1 085 590,30
2 082 736,86
1 085 590,30
2 082 736,86
26 006 703,73 0,00 26 006 703,73 3 168 327,16 1 085 590,30 28 089 440,59
16.
17.
18.
31.12.2021
31.12.2020
4,5994
4,6148
zysk (strata) z lat ubiegłych
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
Kurs wymiany Euro na polski złoty
Kursy walut
Kapitał z aktualizacji wyceny - zmiany spowodowane wyceną instrumentów zabezpieczających
Nie występuje
Zarząd proponuje przekazanie na kapitał zapasowy zysku netto w wysokości co najmniej 80 %, (tj. 1666189,49 PLN).
zysk (strata) netto
kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny
pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Razem
kapitał (fundusz) zapasowy
Szczegółowy zakres zmian kapitałów zapasowych i rezerwowych (o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym):
kapitał (fundusz) podstawowy
Page 30
19.
20.
w tysiącach złotych
l.p.
Nazwa
Podmiotu/Banku
Zabezpieczona umowa
Wartość limitów i
aktualny stan
zobowiązań
warunkowych
Termin ważności
4
Energomontaż - Północ
Bełchatów sp. z o.o. -
Millennium
Gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 86200-02-0223202 z
dn. 09.09.2016.
148,55 PLN 29.11.2021
5
E003B7 sp. z o.o.
(zmiana beneficjenta z
Polimex Energetyka Sp.
z o.o.) - Millennium
Gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 86200-02-0231435 z
dn. 09.02.2017 ze zmianami
1 453,32 PLN 01.03.2022
6
Budimex S.A., Técnicas
Reunidac S.A. Turów -
spółka cywilna -
Millennium
Gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 86200-02-0325913 z
dn. 29.10.2020
537,62 PLN 30.10.2022
7
E003B7 sp. z o.o. -
Millennium
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu nr 86200-
02-0253535 z dn 04.01.2018 ze
zmianami
1 351,00 PLN 11.02.2022
8
Budimex S.A., Técnicas
Reunidac S.A. Turów -
spółka cywilna -
Millennium
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu nr 86200-
02-0297864 z dn. 11.09.2019
168,26 PLN 30.10.2022
1.dwa weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione
przez JWW Invest S.A.
2. kaucja 35 %, zaś dla gwarancji udzielonych przed 17.06.2017 z
okresem ważności do 12 miesiecy - kaucja 15% wartosci gwarancji,
natomiast powyżej 12 miesięcy 30% wartości gwarancji.
wystawiona na podstawie umowy nr 8510/15/424/04 z późn.zm.;
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys.
58 890,88 PLN
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
31.10.2021
wystawiona na podstawie umowy nr 8510/15/424/04 z późn.zm.;
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys.
51.982,88 pln.
wystawiona na podstawie umowy nr 8510/15/424/04 z późn.zm.;
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys.
508 661,10 pln.
2. gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego na
kwotę 3 499 650 tj 6363 % wartości kredytu na okres do
dn.31.01.2022
Zabezpieczenia (zobowiązania warunkowe)
Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:
umowa
36102024010000030205951589
z dnia 19.08.2020
5 500,00 PLN
1
PKO BP S.A. - kredyt w
rachunku bieżącym
2
1.weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez
JWW Invest S.A.
2. gwarancje JWW Invest S.A. do 12 miesiecy - kaucja 10%
wartosci gwarancji, ndo 36 miesięcy - 20%, do 5 lat - 30%
wartości gwarancji; powyżej 5 lat - 50 % kaucji, gwarancje zwrotu
zaliczki - kaucja 60 % wartości gwarancji
Bank Millennium S.A. -
linia na gwarancje
aneks nr A8/8510/15/424/04 z
dn. 17.06.2021 do umowy o linię
na gwarancje bankowe nr
8510/15/424/04 z dn.
17.06.2015.
1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):
Nie występuje
9 000,00 PLN
16.06.2022
wystawiona na podstawie umowy nr 8510/15/424/04 z późn.zm.;
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys.
188 167,81 pln.
wystawiona na podstawie umowy nr 8510/15/424/04 z późn.zm.;
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys.
472 210,46 PLN
3
PKO BP S.A. - linia na
gwarancje
Umowa kredytu wielocelowego
nr 51 1020 2401 0000 0302
0575 4991
10 000,00 PLN 31.10.2021
Page 31
9
E003B7 sp. z o.o. -
Millennium
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 86200-21221 z dn.
14.08.2020
11,21 PLN
28.09.2022,
redukcja
13.02.2022 do
kwoty 3 363,66
10
E003B7 sp. z o.o. -
Millennium
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 86200-21221 z dn.
14.08.2020
55,84 PLN
29.04.2022,
redukcja
02.05.2021 do
kwoty 16 752,6
11
Budimex S.A., Técnicas
Reunidac S.A. Turów -
spółka cywilna -
Millennium
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 86200-02-0325815 z
dn. 26.10.2020
1 917,48 PLN 30.10.2022
12
Budimex S.A., Técnicas
Reunidac S.A. Turów -
spółka cywilna - PKO
BP SA
gwarancja dobrego wykonania
nr 08 1020 2401 0000 0196
0214 4699 z dn. 09.12.2019
836,88 PLN 30.10.2022
13
DSD Power
Technologies GmbH -
PKO BP SA
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 00971020000664 z
dn. 04.10.2019
29,95 EUR 22.09.2022
14
DSD Power
Technologies GmbH -
PKO BP SA
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 00971020001912 z
dn. 14.09.2020
26,30 EUR 08.07.2024
15
Mitsubishi Power
Europe GmbH - PKO BP
SA
gwarancja usunięcia wad i
usterek nr 09326020000079 z
dn. 07.10.2020
12,16 EUR 30.04.2023
16
Standardkessel
Baumgarte GmbH -
PKO BP SA
gwarancja dobrego wykonania
kontraktu nr 09326020000042 z
dn. 06.10.2020
845,98 EUR 22.06.2022
Ponadto, zawarte umowy leasingowe zabezpieczone są wekslem własnym in blanco z deklaracją wekslową.
21. Inwestycje długoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych
a) Pożyczki udzielone i należności własne
b)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401 0000 0302
0575 4991 z dn. 04.10.2019; zabezpieczenie w formie
przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys. 7.890,55 EUR
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401 0000 0302
0575 4991 z dn. 04.10.2019; zabezpieczenie w formie
przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys. 50 212,50 PLN
wystawiona na podstawie umowy nr 8510/15/424/04 z późn.zm.;
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys.
19 550 pln.
W pozycji innych długoterminowych aktywów finansowych wykazano kaucje zabezpieczające gwarancje wydane przez banki na
rzecz kontrahentów Spółki (w części, w której terminy wymagalności przekraczają 1 rok).
wystawiona na podstawie umowy nr 8510/15/424/04 z późn.zm.;
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys.
671 119,38 PLN
Nie występuje
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401 0000 0302
0575 4991 z dn. 04.10.2019; zabezpieczenie w formie
przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys. 5 989,41 EUR
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401 0000 0302
0575 4991 z dn. 04.10.2019; zabezpieczenie w formie
przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys. 2 432 EUR
wystawiona na podstawie umowy nr 51 1020 2401 0000 0302
0575 4991 z dn. 04.10.2019; zabezpieczenie w formie
przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys. 169 195,60 EUR
wystawiona na podstawie umowy nr 8510/15/424/04 z późn.zm.;
zabezpieczenie w formie przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wys.
3 924,52 pln.
Page 32
c)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nazwa spółki
udział w kapitale
zakładowym
Wartość
inwestycji
długotermino
wej
Pozycja
bilansu
Odpis z tytułu trwałej
utraty wartości
Wartość po odpisach
Aero Investment
Fund S.A.
5% 680 625,00 IV 3 b) (1) 680 625,00 0,00
Aero Silesia Wind
S.A.
5% 182 955,00 IV 3 b) (1) 182 955,00 0,00
Batin sp. z o.o. 30% 1 500,00 IV 3 b) (1) 0,00 1 500,00
Polon sp. z o.o. 100% 240 830,00 IV 3 c) (1) 117 224,27 123 605,73
JWW Konstrukcje
sp. z o.o.
65% 70 378,00 IV 3 a) (1) 0,00 70 378,00
JWW Solaris
sp. z o.o.
100% 76 306,58 IV 3 a) (1) 0,00 76 306,58
Sol-Power
sp. z o.o.
51,0% 2 550,00 IV 3 a) (1) 0,00 2 550,00
Razem 1 255 144,58 980 804,27 274 340,31
Ilość posiadanych
akcji
Opis
średnia cena
na dzień
bilansowy
wartość akcji
na dzień
bilansowy
Wycena
(spadek wartości)
Cena nabycia
363 044
akcje spółki giełdowej
0,86
312 217,84
-2 634 900,06
2 947 117,90
312 217,84
-2 634 900,06
2 947 117,90
-89 995,78
22.
Inwestycje krótkoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych
a)
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Dnia 09.12.2021 Spółka nabyła jednostki uczestnictwa w PKO Parasolowy - fio Subfundusz Obligacji Samorządowych II.
Kwota transakcji:
1 600 000 zł
b)
Pożyczki udzielone i należności własne
Pożyczkobiorca Data udzielenia
Kwota pożyczki
na dzień
bilansowy
Data zwrotu
Zobowiązania z tytułu
odsetek*
Wartość na dzień
bilansowy
JWW Solaris
sp. z o.o.
28.07.2016 30 000,00 na żądanie 8 657,63 38 657,63
JWW Solaris
sp. z o.o.
26.08.2019 5 000,00 na żądanie 562,57 5 562,57
JWW Solaris
sp. z o.o.
10.01.2020 35 000,00 na żądanie 3 148,21 38 148,21
z czego ujęte w pozycji "aktualizacja wartości aktywów finansowych" roku
obrotowego
Powyższe odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zostały dokonane w latach poprzednich. Odpisów z tytułu trwałej utraty wartości
Aero Investment Fund S.A. oraz Aero Silesia Wind S.A. dokonano w związku z występującą sytuacją zagrożenia upadłością tych
spółek. Z kolei, odpis z tytułu trwałej utraty wartości Polon sp z o.o., ustalony został w oparciu o metodę wartości księgowej.
Page 33
JWW Solaris
sp. z o.o.
29.10.2020 20 000,00 na żądanie 1 087,35 21 087,35
Endeavour
sp. o.o.
26.05.2017 50 000,00 31.05.2018 13 890,10 63 890,10
Endeavour
sp. o.o.
15.05.2020 946 136,11 28.02.2022 39 773,22 985 909,33
Sol-Power sp. z
o.o.
16.01.2017 10 000,00 na żądanie 2 752,26 12 752,26
Sol-Power sp. z
o.o.
13.01.2020 15 000,00 na żądanie 1 349,23 16 349,23
Sol-Power sp. z
o.o.
29.10.2020 5 000,00 na żądanie 268,37 5 268,37
Osoba fizyczna 12.03.2020 28 000,00 10.03.2022 0,00 28 000,00
Osoba fizyczna 11.06.2019 1 000,00 31.01.2022 0,00 1 000,00
1 145 136,11
71 488,94
1 216 625,05
ODPISY na należności Endeavour
-996 136,11
-53 663,32
-1 049 799,43
Wartość netto na dzień bilansowy
149 000,00
17 825,62
166 825,62
* odsetki naliczone, nie spłacone
c)
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
kaucje
długoterminowe inne aktywa finansowe
628 060,32
pozycja A.IV. 3 c) bilansu
krótkoterminowe inne aktywa finansowe
2 450 671,32
pozycja B.III.1 b) bilansu
razem
3 078 731,64
d)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nie występują
23.
24.
25.
Nie występują
26. Informacje dotyczące odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Patrz nota 21
W pozycji innych krótkoterminowych aktywów finansowych wykazano kaucje zabezpieczające gwarancje wydane przez Bank na
rzecz kontrahentów Spółki (w części, której terminy wymagalności nie przekraczają 1 roku) wraz z odsetkami naliczonymi na dzień
bilansowy. Poniżej przedstawiono podział kaucji zabezpieczających
Nie występują
Nie występują
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe - aktywa finansowe, których nie wycenia się w wartości godziwej
Umowy w wyniku, których aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu
Informacje dotyczące przekwalifikowania w okresie sprawozdawczym aktywów wycenianych w wartości godziwej do aktywów
wycenianych w skorygowanej cenie nabycia
Page 34
27.
28.
Odsetki naliczone zgodnie z punktem 21 a) to odsetki niezrealizowane. Nie zostały one objęte odpisem.
29.
patrz punkt 21 c)
30.
31.
a)
b)
leasing
faktoring
razem
długoterminowe inne zobowiązania finansowe
902 183,89
0,00
902 183,89
pozycja II.3 c) bilansu
któtkoterminowe inne zobowiązania finansowe
871 497,78
0,00
871 497,78
razem
1 773 681,67
0,00
1 773 681,67
32.
33.
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych
W omawianym okresie Spółka poniosła koszty odsetek w wysokości 38032,92 zł.
34.
35. Zabezpieczenia {wartości godziwej /{i} przepływów pieniężnych /{i} udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych}
36.
Nie występują
W pozycji II. 3 c) oraz III. 3 c) Bilansu wykazano zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Informacje o niezrealizowanych odsetkach od udzielonych pożyczek i należności własnych, które objęto odpisem aktualizującym w
roku obrotowym
Zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe, których nie wycenia się w wartości godziwej
Informacje o instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej
W pozycji II. 3 c) oraz III. 3 c) Bilansu wykazano zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
patrz punkt 22 b)
Nie występują
Nie występują
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych
Nie występują
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania
W związku z faktem, znacząca część przychodów osiągana jest na rynku niemieckim, Spółka narażona jest na ryzyko walutowe,
minimalizowane w części poprzez posiadanie zobowiązań w walucie EUR (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu dostaw i usług).
Jednostka dominująca posiada limit skarbowy umożliwiający realizację transakcji pochodnych o charakterze zabezpieczającym.
Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała jednak instrumentów zabezpieczających.
Zobowiązania finansowe długoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych
Informacje o odsetkach naliczonych od dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych i należności własnych
Page 35
37.
Razem:
76 335 536,03
0,00
76 335 536,03
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Przychody ze sprzedaży produktów
17 936 917,04 58 398 618,99
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00 0,00
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
Nie występuje
Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku
obrotowym
Nie występuje
Informacje
o
przychodach,
kosztach
i
wynikach
działalności
zaniechanej
w
roku
obrotowym
lub
przewidzianej
do
zaniechania w roku następnym:
17 936 917,04
58 398 618,99
Nie występuje
Dane o kosztach (tylko w przypadku gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym):
Struktura przychodów netto ze sprzedaży:
Pozycja
Kraj
Eksport
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Nie występuje
Nie występuje
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:
Poniesione nakłady
299 948,52
500 000,00
w tym planowane nakłady na ochronę środowiska
0,00
Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich
odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10
0,00
Planowane nakłady
Nie występuje
w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
incydentalnie
Nie występuje
Page 36
46.
Dodatnie różnice przejściowe, w tym:
Podatek odroczony
3 448,83
264 006,52
Wycena walut
0,00
3 386,87
270 842,22
Stawka podatku
Rezerwa na podatek dochodowy odroczony
Ujemne różnice przejściowe, w tym:
Podatek odroczony
Przeszacowanie leasingu (zobowiązania)
336 999,53
30 199,74
Pozostałe koszty NKUP przejściowo
0,00
Wycena kontraktu długoterminowego
373 933,83
161 325,20
Rezerwa na koszty sprawy Steag
307 191,09
Wycena walut
16 822,32
Koszty nie stanowiące KUP (przejściowo)
8 571,42
Usługi księgowe i audit
12 274,00
Odpis aktuarialny
187 347,36
Odpis aktualizacyjny Polon
22 272,61
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług
1 050 667,31
Odpisy aktualizujące należności z tytułu pożyczek i odsetek
193 764,04
Wycena akcji Termo Rex S.A.
500 631,01
Ulga na złe długi zobowiązania
27 298,25
Badanie bilansu i usługi księgowe
0,00
Razem ujemne różnice przejściowe
3 229 297,70
Stawka podatku
Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego
3 229 297,70
158 946,01
16 996 303,69
19%
Koszty wynagrodzeń i ZUS nie stanowiące KUP (przejściowo)
1 773 681,72
1 425 485,37
Razem dodatnie różnice przejściowe
19%
270 842,22
117 224,27
986 038,76
64 600,00
849 080,00
Odpis Aero
45 112,73
2 634 900,06
1 968 072,77
5 529 827,93
1 616 795,22
18 151,76
1 389 507,99
17 825,62
Wycena kontraktu długoterminowego
Przeszacowanie leasingu (ST)
Odsetki nie otrzymane a naliczone
Podatek dochodowy odroczony
0,00
Podstawa
143 674,98
0,00
0,00
88 538,50
Podstawa
1 019 810,74
Page 37
47.
01.01.2021 -
31.12.2021
01.01.2020 -
31.12.2020
zysk / strata brutto
2 199 654,61
1 621 869,14
(+/-) przychody nie podlegające opodatkowaniu
-41 654 229,96
-6 994 629,76
Przedstawicielstwo Niemcy
-42 201 809,73 -2 571 605,12
Wycena kontraktów długoterminowych w bieżącym roku
1 949 921,01 -2 170 569,86
Rozwiązanie odpisu aktualizującego
-933 765,39 -7 903,69
Sprzedaż nie podatkowa pozostała
0,00 -100,00
Odwrócenie wyceny kontraktów z poprzedniego roku
2 170 569,86 2 217 123,77
Różnice kursowe niezrealizowane (przychód)
0,00 0,00
Odsetki naliczone NKUP przejściowy bieżącego roku
0,00 0,00
Odsetki naliczone NKUP poprzedniego roku (rozwiązanie rezerwy)
0,00 0,00
Przychody z odsetek - naliczone a nie zapłacone
-35 925,24 24 738,02
Otrzymana dywidenda
0,00 -103 042,04
Wycena akcji notowanych na GPW - rozwiązanie z roku poprzedniego
-2 546 404,38 -2 591 334,88
Rozwiązanie rezerw na należności
-56 816,09 -1 026,88
Pozostałe przychody operacyjne - NKUP trwały
0,00 -1 790 909,08
Rezerwa na świadczenia pracownicze poprzedni - wyks.
0,00 0,00
(+/-) koszty nkup
46 873 848,61
10 877 874,61
Przedstawicielstwo Niemcy
39 380 420,52
2 558 309,96
Wynagr., ZUS, delegacje NKUP w bieżącym roku (inne niż ZP Niemcy)
158 946,01 380 511,19
Rezerwa na audit i usługi księgowe zawiązanie
50 000,00 50 000,00
Rezerwa koszty kontraktów
0,00 1 256 069,24
Koszty odsetek NKUP trwały
67 468,48 77 563,70
Koszty odsetek NKUP przejściowy
28,04 -1 130,79
Wycena akcji notowanych na GPW - zawiązanie w bieżącym roku
2 636 400,16 2 546 404,38
Pozostałe rezerwy na koszty utworzone w bieżącym roku
-6 417,42 14 349,71
Pozostałe koszty operacyjne NKUP trwały
39 668,30 252 874,17
Pozostałe przychody operacyjne NKUP przejściowy
-25,36 0,00
Pozostałe koszty finansowe NKUP przejściowy (aktualizacja odsetek)
29 988,69 -7 274,30
Rezerwa na należności
1 059 473,41 0,00
Korekta kosztów - brak zapłaty
143 674,98 349 821,24
Odpis akutalizujący pożyczki i odsetki
0,00 1 019 810,74
Aktuariusz
1 801 366,38 128 266,62
Nieodpłatne świadczenia
180 000,00 -417 396,71
Różnice kursowe niezrealizowane bieżąca wycena
197 724,82 21 350,46
Różnice kursowe niezrealizowane z poprzedniego roku
369 381,75 1 696 153,65
Koszty bezpośrednie podatkowo wyłączone w bieżącym roku
45 112,73 0,00
NKUP trwałe w bieżącym roku
720 637,12 952 191,35
w tym przeszacowanie -60 242,73 218 306,22
w tym PFRON
177 192,97
191 685,00
w tym koszty samochodów
462 240,84
320 582,68
w tym reprezentacja
45 821,08
64 298,25
przekroczenie 183 dni pracownicy w Islandii
0,00
0,00
koszty prawne 0,00 0,00
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego (zysku, straty) brutto:
Page 38
w tym pozostale
95 624,96
157 319,20
(-) koszty nkup z lat poprzednich stanowiące kup w roku obrotowym -3 850 692,90 -3 415 204,74
Koszty wynagr., ZUS i delegacje NKUP przejściowe w ubiegłym roku
-455 761,95
-353 176,90
Pozostałe koszty NKUP przejściowe w ubiegłym roku
-773 777,30 -634,56
Rozwiązanie rezerw na malowanie
-875 000,00 0,00
Koszty bezpośrednie podatkowo wyłączone w ubiegłym roku
-1 696 153,65 -2 991 524,72
Odsetki od lokat - przychody
0,00 -19 868,56
Wykonanie usług księgowych i auditu w ubieglym roku
-50 000,00 -50 000,00
Dochód do opodatkowania
3 568 580,37
2 089 909,25
(-) odliczenia od dochodu
0,00
0,00
Darowizny
0,00
0,00
Straty z lat ubiegłych
0,00
0,00
Dochód do opodatkowania
3 568 580,37
2 089 909,25
Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)
3 568 580,00
2 089 909,00
Podatek dochodowy
678 030,00
397 083,00
Zmiana podatku odroczonego
-593 338,55
57 745,21
Podatek do zapłaty w Niemczech
122 131,30
81 450,63
CIT 2020 - rozliczenie
-89 905,00
0,00
Razem podatek dochodowy
116 917,75
536 278,84
Nota stanowi element pliku xml
Page 39
48.
34 552,84
31.12.2021 31.12.2020
3 340 045,20
3 871 974,61
0,00
3 340 045,20
3 871 974,61
–531 929,41
31.12.2021 31.12.2020
68 951,11
36 110,12
23 059 706,07
17 336 815,06
23 128 657,18
17 372 925,18
23 128 657,18
17 372 925,18
–5 755 732,00
31.12.2021 31.12.2020
17 343,00
8 446 781,22
6 983 678,71
8 446 781,22
7 001 021,71
871 497,78
902 300,29
871 497,78
902 300,29
0,00
0,00
7 575 283,44
6 098 721,42
1 476 562,02
Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych (przy stosowaniu metody
bezpośredniej i pośredniej).
0,00
–85 431,63
-29 988,69
-89 995,78
A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
178 687,01
207 929,67
31.12.2021
-2 853,71
0,00
Odesetki otrzymane (przychody)
Razem odsetki
Prowizje bankowe
Odsetki naliczone lecz nie zapłacone (koszty - od pożyczki udziałowca)
Odsetki zapłacone (koszty)
68 021,61
-29 988,69
-5 936,55
A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 01.01.2021 - 31.12.2021
Nota do rachunku przepływów środków pieniężnych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
Razem rezerwy po korekcie
Zmiana stanu
A.II.7. Zmiana stanu należności
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek
Razem należności netto
Odsetki naliczone (przychody) lecz nie otrzymane od lokat bankowych
Odsetki naliczone (przychody) lecz nie otrzymane od udzielonych pożyczek (niepowiązane -
odpisane)
A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązanie
w tym
Razem zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Odpis odsetek od pożyczek
Odpisy akutalizujące pożyczki
Razem należności netto po korektach
Zmiana stanu należności
A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań kótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
Fundusze specjalne
Razem zobowiązania
w tym, zobowiązania z działalności inwestycyjnej
w tym, zobowiązania z działalności finansowej
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania z działalności operacyjnej
Zmiana stanu zobowiązań
Odsetki naliczone (przychody) lecz nie otrzymane od udzielonych pożyczek (powiązane)
Page 40
31.12.2021 31.12.2020
3 229 297,70
3 344 949,70
256 365,00
2 878 245,64
3 485 662,70
6 223 195,34
2 737 532,64
2 025 024,34
1 145 464,16
2 025 024,34
1 145 464,16
879 560,18
3 617 092,82
31.12.2021 31.12.2020
82 602,27
44 593,27
8 944 839,50
9 538 158,27
0,00
0,00
9 027 441,77
9 582 751,54
555 309,77
–5 612 730,25
-295 828,40
363 397,48
659 225,88
–381 779,19
0,00
0,00
31.12.2021
A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe
Razem
Razem
2.Zmiana stanu
1. Zmiana stanu
Ujemna wartość firmy
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
– weksle,
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Lokaty bankowe do 3 miesięcy
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym
– czeki,
Razem
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania
– inne
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych
Wycena bilansowa środków pieniężnych
E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)
A. II. 10. Inne korekty
Page 41
49.
50.
51.
52.
Wynagrodzenie członków Zarządu
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
Odsetki od udzielonej Spółce pożyczki
Razem - Rada Nadzorcza
53.
54.
Razem wynagrodzenie należne wynikające z umowy (netto):
0,00
2020
13,12
117,05
Razem
Przeciętny stan zatrudnienia w roku
obrotowym
Kobiety
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe:
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Mężczyźni
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w
zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nie występuje
Informacje
o
istotnych
transakcjach
(wraz
z
ich
kwotami)
zawartych
przez
jednostkę
na
innych
warunkach
niż
rynkowe ze stronami powiązanymi
Nie występuje
284 809,48
134,08
w szczególności kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich
głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a
także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty
ogółem dla każdego z tych organów
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej (wypłacone i należne, łącznie z wynagrodzeniem z zysku):
788 458,97
284 809,48
Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących
2019
12,48
123,78
136,26
130,17
2018
13,33
120,75
7 000,00
7 000,00
Patrz nota 22 b.
01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2021 - 31.12.2021
Informacje
o
wynagrodzeniu
biegłego
rewidenta
lub
podmiotu
uprawnionego
do
badania
sprawozdań
finansowych,
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
Opis
2021
13,44
124,66
138,10
W wierszu "pozostałe usługi" wykazano wynagrodzenie za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
46 350,00
31 000,00
28 850,00
10 500,00
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
10 500,00
13 500,00
badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
usługi doradztwa podatkowego
pozostałe usługi
Page 42
55.
56.
57.
58.
Nie występuje
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym.
Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami
kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Nie występuje
Nie występuje
Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku
obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
Nie występuje
Nie występuje
Page 43
59.
Brak
60.
waluta wynikowo
bilansowo
(należnosci /
zobowiazania)
rodzaj informacja o rodzaju transakcji
PLN 60 885,00 0,00
koszt i
zobowiązanie
usługi specjalistyczne
PLN 14 760,00 0,00
koszt i
zobowiązanie
wynajem
PLN 9 382,88 0,00
przychód i
należność
wynajem
PLN 2 538,00 0,00
przychód i
należność
refaktura ubezieczenia
PLN 2 692,60 22 692,60
przychód i
należność
naliczone odsetki
PLN 7 237,84 62 237,84
przychód i
należność
pożyczka i naliczone odsetki
61.
62.
a. Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
63.
Nie występuje
Konieczność sporządzania sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z wymogami rynku kapitałowego. W skład Grupy,
podlegającej konsolidacji wchodzą spółki: JWW Invest S.A. (podmiot konsolidujący), JWW Konstrukcje z o.o., Polon sp. z o.o.,
JWW Solaris sp z o.o., Sol-Power sp. z o.o.
JWW Konstrukcje sp.z o.o.
Sol-Power sp. z o.o.
nazwa jednostki powiązanej
Polon sp. z o.o.
Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu
grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Patrz nota 21 c)
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji.
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:
Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym Spółki
Konsolidacja <wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń>
Polon sp. z o.o.
JWW Konstrukcje sp.z o.o.
JWW Solaris sp. z o.o.
Page 44
64.
65.
Informacje o spółkach, z którymi połączenie nastąpiło rozliczone metodą łączenia udziałów:
Nie występuje
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
Nie występuje
Informacje o spółkach, z którymi nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia:
Page 45
66.
67.
W dniu 29.09.2021 roku Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego przez BHKW Buchen GmbH przeciwko Steag Technischer
Service GmbH, w zwiazku z którym Steag wnosi o przypozwanie JWW Invest SA do pozwu, jako wykonawcy prac montażowych.
Postępowanie dotyczy odszkodowania w wysokości 2 047 748,10 EUR z tytułu wadliwie wykonanych prac spawalniczych przy
przewodach odwadniających turbiny wchodzącej w skład elektrociepłowni na biomasę. W ocenie Zarządu brak jest podstaw do
tworzenia rezerw z tego tytułu z uwagi na brak odpowiedzialności Spółki za wykonanie przedmiotowych wadliwych prac. Zarząd
opiera swoją decyzję na dokumentach dostarczonych wraz z wnioskiem o przypozwanie, rozmowach z władzami STEAG oraz
ustaleniom wynikającym z rozmów z pracownikami wykonującymi prace w ramach przedmiotowego kontraktu. Tym niemniej,
mając na uwadze przewidywane koszty związane z tym procesem Zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na potencjalne
koszty obsługi w tym w szczególności obsługi prawnej w wysokości oszacowanej przy współudziale niemieckiej kancelarii prawnej
-
kwota rezerwy to 1 616 795,22 zł. Kwota ta obejmuje koszty dołączenia JWW Invest S.A. do procesu w przypadku niekorzystnego
przebiegu zdarzeń lub ujawnienia nieznanych Zarządowi w chwili obecnej faktów związanych z wykonaniem prac. Zarząd szacuje
prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jako małe ale realne, co skłania do podjęcia kroków zabezpieczających w przypadku jego
wystąpienia. W opinie Zarządu kluczowy będzie tu wynik przesłuchań stron podczas najbliższego posiedzenia sądu
zaplanowanego na VIII.2022 – wraz z upływem czasu i kolejnymi posiedzeniami prawdopodobieństwo ujawnienia nowych faktów
będzie dążyło do zera.
Dnia 28.03.2022 zawarta została umowa Sprzedaży Udziałow pomiędzy JWW Invest S.A. a osobą fizyczną, której przedmiotem
jest nabycie 100 % udziałów w JWW Solaris sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej) za cenę 800 000 PLN netto.
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r.
wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki, a sytuacja ta trwa do dnia dzisiejszego. Z
kolei 24 lutego 2022 rokumiała miejsce agresja Rosji na Ukrainę, co rozpoczęło wojnę, której zasięgu, skutków ani terminu
zakończenia nikt obecnie nie jest w stanie przewidzieć. Obserwujemy dużą dynamikę zmian zarówno w działaniach wojennych,
jak również w sankcjach nakładanych na Rosję i Białoruś. Zarząd uważa oba te zdarzenia za nie powodujące korekt w
sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za istotne zdarzenie wymagające dodatkowych ujawnień. Na chwilę obecną
sprzedaż krajowa jest zgodna z przewidywanym poziomem w stosunku do roku ubiegłego. Sprzedaż zagraniczna realizowana była
zgodnie z planem, zaś sytuacja nie wpłynęła negatywnie na przychody osiągane na rynkach zagranicznych. Zarząd będzie nadal
monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie,
że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane oraz opis
podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.
Nie występuje
Page 46